محفل دوستانۀ میراث مکتوب در بهمن‌ماه (بخش دوم)

شصت و نهمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در کتابخانه این موسسه برگزار شد.

2019-02-13 17:52:22

محفل دوستانۀ میراث مکتوب در بهمن‌ماه (بخش اول)

شصت و نهمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در کتابخانه این موسسه برگزار شد.

2019-02-13 17:27:30

شصت و هشتمین دیدار دوستانۀ «میراث مکتوب» در آخرین چهارشنبه دی‌ماه (2)

آخرین چهارشنبه دی ماه شاهد برگزاری شصت و هشتمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی «میراث مکتوب» در محل کتابخانۀ این مؤسسه بود.

2019-01-16 17:40:58

شصت و هشتمین دیدار دوستانۀ «میراث مکتوب» در آخرین چهارشنبه دی‌ماه (1)

آخرین چهارشنبه دی ماه شاهد برگزاری شصت و هشتمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی «میراث مکتوب» در محل کتابخانۀ این مؤسسه بود.

2019-01-16 16:59:33

دیدار دوستانه مؤسسۀ «میراث مکتوب» در آذرماه- نشست شصت و هفتم (2)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، روز چهارشنبه، 28 آذر‌ماه 1397، شصت و هفتمین دیدار دوستانۀ

2018-12-20 01:18:41

دیدار دوستانه مؤسسۀ «میراث مکتوب» در آذرماه نشست- شصت و هفتم (1)

شصت و هفتمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی «میراث مکتوب» در محل کتابخانه این موسسه برگزار شد.

2018-12-20 01:18:41

گزارش تصویری شصت و ششمین دیدار دوستانه مؤسسۀ «میراث مکتوب» (2)

شصت و ششمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی «میراث مکتوب» در محل کتابخانه این موسسه برگزار شد.

2018-11-22 15:03:40

گزارش تصویری از دیدار دوستانه میراث مکتوب در آبان‌ماه - نشست شصت و ششم

گزارش تصویری از دیدار دوستانه میراث مکتوب در آبان‌ماه -  نشست شصت و ششم

شصت و ششمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی «میراث مکتوب» در محل کتابخانه این موسسه برگزار شد.

2018-11-22 11:33:24

گزارش تصویری «پا به پای ناصرخسرو بر جادۀ ابریشم»

یکصد و هشتمین نشست از سلسله نشست های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «پا به پای ناصرخسرو بر جادۀ ابریشم» برگزار شد.

2018-11-05 18:59:17

شصت و پنجمین دیدار دوستانۀ میراث مکتوب

دکتر محمدجعفر یاحقی

شصت و پنجمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

2018-10-17 17:41:46

Pages