زیارت عتبات و شمس الشموس نجف (2)

کنار پنجرۀ هواپیما نشسته بودم. شهر کوفه و نجف اشرف را از بالا برای اولین بار زیارت می کردم.

2013-12-25 10:51:00

زیارت عتبات، آرزویی که برآورده شد (قسمت اول)

آمالها، آرزوهایی دست نایافتنی یا دیر دست یافتنی هستند.

2013-12-14 15:10:00

دانش محوری نه مدرک گرایی

بسیار دیده می شود در روزنامه ها می نویسند: «این استاد دانشگاه فرمود...» بعد که خوب نگاه می کنی، درمی یابی که شخص مذکور تحصیلات عالیه ندارد و مدرک دانشگاهی هم اخذ نکرده است.

2013-11-07 20:11:00

میراث مکتوب، زبان فارسی و تشیع

اخیراً یکی از علاقمندان میراث مکتوب در اظهار نظری انتقادی به اساس کارها و منشورات میراث مکتوب اعم از کتاب و نشریه، کرده ...

2013-09-02 20:00:00

کار فرهنگ به دست مردم

اگر مردم را ارباب خود بدانیم و خود را رعیت آنان، و اگر مردم را مخدوم بدانیم و خود را خادم و اگرهای دیگر.... پس ما باید با کمک مردم به حلّ مشکلات فرهنگی و هنری جامعه بکوشیم و در انجام آن قادر باشیم.فرض را بر این بگذاریم که مردم (نخبگان آنان) از ما بیشتر می دانند و ما نمایندۀ مردم هستیم برای تحقق منویات برحقّ آنان.

2013-08-24 22:03:00

زهرایی چشم نوازی در جلد کتاب را نهادینه کرد

خبر درگذشت شادروان محمد زهرایی همۀ علاقه مندان به حوزۀ کتاب و نشر ایران را شگفت زده و اندوهناک کرد. او ستون خیمۀ نشر ایران بود. هر وقت با او می نشستی، به یاد ورّاقان بزرگ تمدن اسلامی می افتادی که تمام کارهای تولید کتاب را اعم از استنساخ، کتاب آرایی، تجلید و فروش را خود انجام می دادند.

2013-08-20 15:32:00

کتابسازی ادامه دارد....

قصۀ پر غصۀ کتابسازی و مقاله سازی و فربه کردن رزومه های علمی گویا تمامی ندارد و ظاهراً بنا نیست که گوش شنوایی وجود داشته باشد. گویا بناست بعضی افراد برای خود کرامت و حرمت قائل نباشند که همچنان تعمداً تیرشان به خطا می رود و از همت دیگران برای خود مقاله می سازند و هر هفته کتابی را در سلسله ای پرطمطراق بر پیشانی کتابی دیگر می گذارند و خود گمان می کنند که چون کبک، اگر سر در برف فروکنند، دیگران دیده بر هم می نهند و از خطای آنان چون گذشته شان در می گذرند.

2013-08-18 11:41:00

دانی کدام دولت ....؟

میراث مکتوب در عهد دکتر علی لاریجانی تأسیس شد و در دولتهای دیگر دوام یافت. جناب دکتر علی جنتی هفتمین وزیری هستند که به یاری حق، یاور فرهنگ و هنر کشور خواهند بود. به ایشان خیر مقدم عرض می کنیم و برای ایشان آرزوی توفیق داریم.

2013-08-06 13:15:00

نگاهی به سهم ایرانیان در زمینه تألیف متون عربی /4

در بخش های اول و دوم «نگاهی به سهم ایرانیان در زمینه تألیف متون عربی» سهم دانشمندان ایرانی در حوزۀ تمدن اسلامی که آثار خود را به زبان عربی تدوین و تألیف کرده اند و نیز نمونه هایی از اهتمام محققان ایرانی اعم از فیلسوف و مورّخ و ادیب ذکر شد. در ادامه نیز از مؤلفان ایرانی که در قدیم الایام آثاری را به عربی تالیف کرده اند نام برده شد.

2013-08-04 15:14:00

نگاهی به سهم ایرانیان در زمینه تألیف متون عربی /3

در بخش دوم مقاله «نگاهی به سهم ایرانیان در زمینه تألیف متون عربی» سهم دانشمندان ایرانی در حوزۀ تمدن اسلامی که آثار خود را به زبان عربی تدوین و تألیف کرده اند و نیز نمونه هایی از اهتمام محققان ایرانی اعم از فیلسوف و مورّخ و ادیب ذکر شد که در یک صد سال اخیر متون کهن عربی را تصحیح و با مقدمه ها و تعلیقاتی به فارسی و گاه به عربی در ایران منتشر کرده اند.
اکنون بحث را در دو بخش با ذکر نمونه هایی از مؤلفان ایرانی در قدیم الایام و مصححان ایرانی در قرن اخیر پی می گیریم.

2013-07-27 13:53:00

Pages