گردش نوروزی در گُلابَر زنجان

اکنون که کرونا، کام "صحبت یاران همدل و دیدار دوستان خوش‌دل" را از همگان گرفته، این تنها دیدار شکوفه‌های بهاری است که ابرِ غم و اندوه نهفته را از دل می‌زداید.


 • شمارۀ 67 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 67 دوفصلنامۀ علمی پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ 18، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1399) منتشر شد.

 • دوشمارۀ 87-86 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 87-86 فصلنامۀ «گزارش میراث» (نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 16 «میراث علمی اسلام و ایران»

  شانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1398) منتشر شد.

 • گزارش میراث 85-84

  شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی با عنوان «گزارش میراث» منتشر شد.

 • شمارۀ 66 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 66 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 82-83

  دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» (فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

زن در شاهنامه چهره‌ای درخشان دارد
شمار زنان نیک، پسندیده، ستوده (در شاهنامه) بیش از مردانی است که از این ویژگی ها برخوردارند. ما زنانی را در شاهنامه می‌یابیم که به راستی برتر از مردانند.
2021-05-15 16:28:24

شاهنامه و هنرهای ایرانی
کل شاهنامه به موسیقی توجه دارد و فردوسی از ابتدا تا انتهای شاهنامه بحث موسیقی را بسیار برجسته مطرح می‌کند.
2021-05-15 16:06:04

معلمی ممتاز که هرگز از اعتقاد خود تخطی نکرد
میراث مکتوب- دکتر علی‌اشرف صادقی، استاد بازنشستۀ زبان‌شناسی دانشگاه تهران و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در پی درگذشت دکتر محمدرضا باطنی، در گفتاری به توصیف جایگاه و خدمات علمی و همچنین برخی ویژگی‌های شخصیتی این استاد فقید و برجستۀ زبان‌شناسی پرداخته است.
2021-05-15 14:58:23

محمدرضا باطنی از نوادر بود
ژاله آموزگار با اشاره به دوستی دیرینه خود با محمدرضا باطنی گفت: بدون اغراق او از نوادر روزگار بود.
2021-05-15 14:06:33

همایش «حکیمان خراسان؛ از حکیم طوس تا حکیم نیشابور»
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همایش «حکیمان خراسان؛ از حکیم طوس تا حکیم نیشابور» را دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌کند.
2021-05-15 13:49:49

حکیم ابوالقاسم فردوسی؛ پاسدار گنج پارسی
بیست و پنجمین روز اردیبهشت به نام فردوسی حماسه سرای بلند آوازه ایرانی و شاعر شهیری است.
2021-05-15 13:22:08