گردش نوروزی در گُلابَر زنجان

اکنون که کرونا، کام "صحبت یاران همدل و دیدار دوستان خوش‌دل" را از همگان گرفته، این تنها دیدار شکوفه‌های بهاری است که ابرِ غم و اندوه نهفته را از دل می‌زداید.


 • دوشمارۀ 87-86 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 87-86 فصلنامۀ «گزارش میراث» (نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 16 «میراث علمی اسلام و ایران»

  شانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1398) منتشر شد.

 • گزارش میراث 85-84

  شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی با عنوان «گزارش میراث» منتشر شد.

 • شمارۀ 66 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 66 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 82-83

  دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» (فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 65 «آینۀ میراث»

  شمارۀ جدید دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «آینۀ میراث»، دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی؛ دوره 17، شماره 65، پاییز و زمستان 1398 منتشر شد.

نشست «به یاد غلامحسین صدری افشار» برگزار می‌شود
یکصد و چهل و نهمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به یاد غلامحسین صدری افشار برگزار خواهد شد.
2021-04-15 02:01:58

میراث عرفانی بایزید در تذکرة الاولیای عطار
بایزید بسطامی در میان عارفان اسلام و ایران جایگاهی دارد که بی‌گمان در طول قرون و اعصار منحصر به فرد باقی مانده است.
2021-04-14 23:46:43

دیوانه‌نمایان در حکایات عطار
در مثنوی‌های عطار شماری حکایت به چشم می‌خورد که در آنها از افرادی با عنوان‌های «دیوانه»، «شوریده» و «مجنون» یاد کرده است.
2021-04-14 23:21:53

بازتابِ مفهومِ «درد» در مختارنامۀ عطّار
یکی از کلیدواژه‌های تمامیِ آثارِ عطار «درد» است. این درد همان دردِ ناشی از دورافتادن از اصلِ خویش است.
2021-04-14 23:05:22

نسخ خطی آثار عطار نیشابوری در گنجینۀ رضوی
مرکز نسخ خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، افزون بر 150 نسخۀ خطی و چاپ سنگی از آثار عطار نیشابوری را در خود جا داده است.
2021-04-14 22:36:11

نسخ خطی آثار عطار نیشابوری در گنجینۀ کتابخانۀ ملی
در کتابخانه ملی ایران 18 نسخه خطی از آثار عطار از جمله کلیات، منتخبات و دیوان اشعار او نگهداری می‌شود.
2021-04-14 22:09:24