آینۀ میراث – ضمیمۀ 40

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال سیزدهم، ضمیمۀ 40، سال 1394؛
عنوان «معرفی و بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه (ویرایش نهایی چاپ مسکو و ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی مطلق)»
تألیف سجاد آیدنلو

2015-10-07 11:23:00

آینۀ میراث - ضمیمۀ 39

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال سیزدهم، ضمیمۀ 39، سال 1394؛
با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی (گونۀ فارسی فرارودی (ماوراءالنهری) با نگاهی به کتاب ارشاد»
تألیف دکتر علی رواقی

2015-09-06 11:23:00

آینۀ میراث - ضمیمۀ 38

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ 38، سال 1393؛
ضمیمۀ 38 آینۀ میراث با عنوان « ملتمسات انکُوری (انَقروی) »
با پژوهش و ویراست ناصر علیزادۀ خیاط و بهروز ایمانی

2015-02-04 11:23:00

آینۀ میراث - ضمیمه 37

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ 37، سال 1393؛
سهل نامه (پژوهشی دربارۀ سهل تُستَری، آراء و شاگردان وی)
به کوشش سیدمحمد (منصور) طباطبائی بهبهانی

2014-12-13 11:23:00

آینۀ میراث - ضمیمه 36

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ 36، سال 1393؛
مجموعه مقالات نقد و بررسی متون

2014-12-06 11:23:00

آینۀ میراث - ضمیمۀ 35

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ 35، سال 1393؛
جستارهایی دربارۀ عرفات العاشقین

2014-11-06 11:23:00

آینۀ میراث - ضمیمۀ 34

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ 34، سال 1393؛
منظومۀ گوی و چوگان «کارنامه»؛ سرودۀ قاسمی گنابادی (930-982ق)؛
مقدمه، تصحیحات و تعلیقات: بهرام گرامی، زهرا مجیدی (یوسفی)

2014-07-06 11:23:00

آینۀ میراث - ضمیمۀ 33

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ 33، سال 1393؛
«علامه قزوینی و شیوۀ غربی تحقیق»؛
به کوشش دکتر محمود امیدسالار، کتابخانۀ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس

2014-05-10 11:23:00

آینۀ میراث - ضمیمۀ 32

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال یازدهم، ضمیمۀ 32، سال 1392؛
جمهوری ونیز و ایران اثر گولیلمو برشه؛ ترجمۀ یوسف خان مؤدب الملک
به همراه مقاله ای دربارۀ فعالیتهای فرهنگی یوسف خان با پژوهش و تصحیح محسن بهرام نژاد

2014-05-09 11:23:00

آینۀ میراث - ضمیمۀ 31

آینۀ میراث، دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال یازدهم، ضمیمۀ 31، سال 1392؛
نگاهی به ذخیرۀ خوارزم شاهی، چاپ فرهنگستان علوم پزشکی؛ گلپر نصری

2014-05-05 11:23:00

صفحه‌ها