بررسی زبانی «البُلغة المترجَم» در ضمیمۀ 12 گزارش میراث

دوازدهمین ضمیمۀ فصلنامۀ گزارش میراث، به انتشار مقاله‌ای از مسعود قاسمی با عنوان «ویژگی‌های لغوی و زبانی کهن‌ترین دستنویس فرهنگ البُلغة المترجَم» اختصاص یافت.

2020-01-20 14:54:29

معرفی و بررسی «خلق الانسان» در ضمیمۀ 11 گزارش میراث

ضمیمۀ 11 گزارش میراث

ضمیمۀ 11 نشریۀ گزارش میراث به پژوهشی در كتاب «خلق الانسان» تأليف بيان الحق نيشابوری اختصاص یافت.

2019-06-30 15:20:18
ضمیمۀ 10 فصلنامۀ گزارش میراث

مآثر میرزا محمد شفیع (سندی از انتحال ادبی در عصر صفوی)

ضمیمۀ فصلنامۀ گزارش میراث (دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 76 – 77 (پیاپی ضمیمه: 10)) پاییز و زمستان 1395.

2018-08-25 13:11:25

گزارش میراث - ضمیمۀ 9

ضمیمۀ 9 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 74 – 75 – بهار و تابستان 1395) منتشر شد.

2017-12-29 13:29:15

یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة

ضمیمۀ 8 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة تإلیف مسعود قاسمی.

2017-12-20 13:31:56

گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا به شمارۀ Qr.11586) )

ضمیمۀ شمارۀ 7 گزارش میراث با موضوع گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا (به شمارۀ Qr.11586) به کوشش محمود امیدسالار منتشر شد.

2017-08-29 06:02:00

رشیدالدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق (نقدی بر رویکرد برخی تاریخ نگاران معاصر ایرانی)

ضمیمۀ 6 گزارش میراث با عنوان رشیدالدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق (نقدی بر رویکرد برخی تاریخ نگاران معاصر ایرانی) نوشتۀ یوسف الهادی ترجمۀ محمد باهر منتشر شد.

2017-08-28 06:02:00

نقدی در تراروی نقد

تازه ترین ضمیمۀ نشریۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایرانشناسی دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 5، پاییز 1395) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2016-09-10 12:58:57

گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.

2016-08-01 12:29:31

ضمیمه 3 گزارش میراث- ویژه نامه نقد (1)

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی-
دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 3، زمستان 1391

2014-01-10 06:02:00

صفحه‌ها