کار فرهنگ به دست مردم

اگر مردم را ارباب خود بدانیم و خود را رعیت آنان، و اگر مردم را مخدوم بدانیم و خود را خادم و اگرهای دیگر.... پس ما باید با کمک مردم به حلّ مشکلات فرهنگی و هنری جامعه بکوشیم و در انجام آن قادر باشیم.فرض را بر این بگذاریم که مردم (نخبگان آنان) از ما بیشتر می دانند و ما نمایندۀ مردم هستیم برای تحقق منویات برحقّ آنان.

2013-08-24 22:03:00

زهرایی چشم نوازی در جلد کتاب را نهادینه کرد

خبر درگذشت شادروان محمد زهرایی همۀ علاقه مندان به حوزۀ کتاب و نشر ایران را شگفت زده و اندوهناک کرد. او ستون خیمۀ نشر ایران بود. هر وقت با او می نشستی، به یاد ورّاقان بزرگ تمدن اسلامی می افتادی که تمام کارهای تولید کتاب را اعم از استنساخ، کتاب آرایی، تجلید و فروش را خود انجام می دادند.

2013-08-20 15:32:00

کتابسازی ادامه دارد....

قصۀ پر غصۀ کتابسازی و مقاله سازی و فربه کردن رزومه های علمی گویا تمامی ندارد و ظاهراً بنا نیست که گوش شنوایی وجود داشته باشد. گویا بناست بعضی افراد برای خود کرامت و حرمت قائل نباشند که همچنان تعمداً تیرشان به خطا می رود و از همت دیگران برای خود مقاله می سازند و هر هفته کتابی را در سلسله ای پرطمطراق بر پیشانی کتابی دیگر می گذارند و خود گمان می کنند که چون کبک، اگر سر در برف فروکنند، دیگران دیده بر هم می نهند و از خطای آنان چون گذشته شان در می گذرند.

2013-08-18 11:41:00

دانی کدام دولت ....؟

میراث مکتوب در عهد دکتر علی لاریجانی تأسیس شد و در دولتهای دیگر دوام یافت. جناب دکتر علی جنتی هفتمین وزیری هستند که به یاری حق، یاور فرهنگ و هنر کشور خواهند بود. به ایشان خیر مقدم عرض می کنیم و برای ایشان آرزوی توفیق داریم.

2013-08-06 13:15:00

نگاهی به سهم ایرانیان در زمینه تألیف متون عربی /4

در بخش های اول و دوم «نگاهی به سهم ایرانیان در زمینه تألیف متون عربی» سهم دانشمندان ایرانی در حوزۀ تمدن اسلامی که آثار خود را به زبان عربی تدوین و تألیف کرده اند و نیز نمونه هایی از اهتمام محققان ایرانی اعم از فیلسوف و مورّخ و ادیب ذکر شد. در ادامه نیز از مؤلفان ایرانی که در قدیم الایام آثاری را به عربی تالیف کرده اند نام برده شد.

2013-08-04 15:14:00

نگاهی به سهم ایرانیان در زمینه تألیف متون عربی /3

در بخش دوم مقاله «نگاهی به سهم ایرانیان در زمینه تألیف متون عربی» سهم دانشمندان ایرانی در حوزۀ تمدن اسلامی که آثار خود را به زبان عربی تدوین و تألیف کرده اند و نیز نمونه هایی از اهتمام محققان ایرانی اعم از فیلسوف و مورّخ و ادیب ذکر شد که در یک صد سال اخیر متون کهن عربی را تصحیح و با مقدمه ها و تعلیقاتی به فارسی و گاه به عربی در ایران منتشر کرده اند.
اکنون بحث را در دو بخش با ذکر نمونه هایی از مؤلفان ایرانی در قدیم الایام و مصححان ایرانی در قرن اخیر پی می گیریم.

2013-07-27 13:53:00

نگاهی به سهم ایرانیان در زمینه تألیف متون عربی /2

در بخش نخست مقاله «نگاهی به سهم ایرانیان در زمینه تألیف متون عربی» به نسخه های خطی دورۀ تمدن اسلامی، در هر حوزۀ جغرافیائی و کثرت نسخ خطی عربی و پراکندگی آنها در کتابخانه های بزرگ جهان، پرداخته شد.

2013-07-20 16:48:00

نگاهی به سهم ایرانیان در زمینه تألیف متون عربی /1

نسخه های خطی دورۀ تمدن اسلامی، در هر حوزۀ جغرافیائی، کمّاً و کیفاً، یکی از شاخصه های شکوه و عظمت فرهنگی و تمدنی و نیز از نشانه های بلوغ فکری و علمی مردم آن منطقه به شمار می رود. واضح است بدون اطلاع از وضعیت این نسخه ها ومراکز نگهداری آنها، هیچگاه مطالعه، پژوهش و تصحیح آنها ممکن نمی گردد ...

2013-07-13 14:11:00

استاد گرانقدر! وقت است که باز آیی

استاد احمد مهدوی دامغانی، هنوز در سنّ 86 سالگی در دانشگاه هاروارد آمریکا به تدریس مشغول است. از ادبیات عرب گرفته تا فلسفه و منطق و فقه و اصول. سالها است که دیگر کسی در چیرگی و تسلط بر رموز و فنون صرف و نحو و بلاغت ادبیات عرب در ایران به گرد او نمی رسد. مقالات پرمحتوا و عالمانۀ او که در کتاب حاصل اوقات گرد آمده، گویای این حقیقت است.

2013-06-26 13:44:00

ذخیره خوارزمشاهی، میراث مکتوب در حافظۀ جهانی

حافظۀ جهانی عنوان یکی از بخشهای مصوب سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکوست. وظیفۀ کمیتۀ حافظۀ جهانی، تشویق کشورها به حفظ و مرمت میراث مستند بشری موجود در کشور مبدأ است.

2013-06-20 15:28:00

صفحه‌ها