دوشمارۀ 93-92 «گزارش میراث»

دوشمارۀ 93-92 فصلنامۀ «گزارش میراث»، نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی، (دورۀ سوم، سال پنجم، شمارۀ سوم و چهارم، پاییز ـ زمستان 1399) منتشر شد.

2022-06-27 17:32:53

دوشمارۀ 91-90 «گزارش میراث»

دوشمارۀ 91-90 فصلنامۀ «گزارش میراث» نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی (دورۀ سوم، سال پنجم، شمارۀ یکم و دوم، بهار ـ تابستان 1399) منتشر شد.

2022-04-27 17:33:42

دوشمارۀ 89-88 «گزارش میراث»

دوشمارۀ 89-88 فصلنامۀ «گزارش میراث» (دورۀ سوم، سال چهارم، شمارۀ سوم و چهارم، پاییز ـ زمستان 1398) ویژۀ تاریخ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در آذربایجان، قفقاز و آناتولی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2021-11-07 18:05:16

دوشمارۀ 87-86 «گزارش میراث»

دوشمارۀ 87-86 فصلنامۀ «گزارش میراث» نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی (دورۀ سوم، سال چهارم، شمارۀ یکم و دوم، بهار ـ تابستان 1398) منتشر شد.

2021-04-12 15:42:40

گزارش میراث 85-84

شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی با عنوان «گزارش میراث» (دورۀ سوم، سال سوم، شمارۀ سوم و چهارم، پاییز ـ زمستان 1397) منتشر شد.

2020-11-29 19:28:26

گزارش میراث 82-83

دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی (دورۀ سوم، سال سوم، شمارۀ یکم و دوم، بهار ـ تابستان 1397) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2020-06-07 14:07:01

دوشمارۀ 80-81 گزارش میراث

شماره‌های 80-81 از فصل‌نامۀ تخصصی «گزارش میراث» (دورۀ سوم، سال دوم، شمارۀ سوم و چهارم، پاییز ـ زمستان 1396 [انتشار: تابستان 1398]) با مطالبی در یادبود ایرانشناسان درگذشته در سال 1397 منتشر شد.

2019-10-07 16:55:52

گزارش میراث 79 – 78

شمارۀ 79–78 «گزارش میراث» فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی (دورۀ سوم، سال دوم، شمارۀ یکم و دوم، بهار ـ تابستان 1396) منتشر شد.

2019-02-25 18:00:06

گزارش میراث شمارۀ 76 - 77

شمارۀ 76 – 77 فصلنامۀ تخصصی گزارش میراث ( دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ دوم و سوم، پاییز – زمستان 1395 (انتشار بهار 1397)) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2018-07-11 10:54:07

گزارش میراث 74 – 75

شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)).

2018-01-01 06:02:00

صفحه‌ها