دوشمارۀ 89-88 «گزارش میراث»

دوشمارۀ 89-88 فصلنامۀ «گزارش میراث» ویژۀ تاریخ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در آذربایجان، قفقاز و آناتولی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2021-11-07 18:05:16

دوشمارۀ 87-86 «گزارش میراث»

دوشمارۀ 87-86 فصلنامۀ «گزارش میراث» (نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2021-04-12 15:42:40

گزارش میراث 85-84

شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی با عنوان «گزارش میراث» منتشر شد.

2020-11-29 19:28:26

گزارش میراث 82-83

دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» (فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2020-06-07 14:07:01

دوشمارۀ 80-81 گزارش میراث

شماره‌های 80-81 از فصل‌نامۀ تخصصی گزارش میراث با مطالبی در یادبود ایرانشناسان درگذشته در سال 1397 منتشر شد.

2019-10-07 16:55:52

گزارش میراث 79 – 78

شمارۀ 79 – 78 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) منتشر شد.

2019-02-25 18:00:06

گزارش میراث شمارۀ 76 - 77

شمارۀ 76 – 77 فصلنامۀ تخصصی گزارش میراث ( دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ دوم و سوم، پاییز – زمستان 1395 (انتشار بهار 1397)) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2018-07-11 10:54:07

گزارش میراث 74 – 75

شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)).

2018-01-01 06:02:00

گزارش میراث - 73 -72

شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1394))

2017-09-26 06:02:00

گزارش میراث 70 - 71

شمارۀ 70 – 71 گزارش میراث دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394 به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2017-02-21 06:02:00

صفحه‌ها