دكتر محمد غلامرضائي در هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بخش برجستۀ فعاليت هاي پژوهشي دكتر معين، در حوزۀ زبان فارسي است

دكتر محمد غلامرضائي در نشستي با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين، گفت: اگرچه مجموعه مقالات و كتاب هاي دكتر معين تنوعي دارد كه نشان جامعيت علمي اوست، اما بي شك بخش برجستۀ كارها و فعاليت هاي پژوهشي او، در حوزۀ زبان فارسي است.

2010-07-12 17:00:00
خانم مهدخت معين در نشستي با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين:

كتاب هايي كه تاكنون دربارۀ دكتر معين نوشته و چاپ شده، اشتباه زيادي دارد

خانم مهدخت معين در نشستي با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين، گفت: تقريبا تمام كتاب هايي كه تاكنون دربارۀ دكتر معين نوشته و چاپ شده، به دليل آن كه، گردآوري از مقالات و نوشته هاي جرايد، مجلات و روزنامه ها بوده، اشتباه زيادي دارد، به خصوص در سنوات.

2010-07-12 17:00:00
دكتر مجدالدين كيواني در هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

از صفات دكتر معين، يكي دقت علمي بود و يكي ديانت علمي

دكتر مجدالدين كيواني در هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: من مستقيما ً دانشجوي استاد معين نبودم، ولي از كتابهاي ايشان به صفات عالي مشارٌاليه پي بردم، كه در رأس آنها يكي دقت علمي بود و ديگري ديانت علمي.

2010-07-12 17:00:00
دكتر علي اشرف صادقي در هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بهترين تحقيقات را بايد خود ايراني ها در زبان فارسي بكنند

دكتر علي اشرف صادقي در هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب كه با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين، گفت: زبان فارسي مربوط به خود ماست و بهترين تحقيقات را بايد خود ايراني ها بكنند و فرنگي ها طبعا نمي توانند و از عهده بر نمي آيند.

2010-07-12 15:00:00
با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين برگزار شد

هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين و با سخنراني دكتر مهدخت معين، دكتر علي اشرف صادقي، دكتر محمد غلامرضائي و دكتر مجدالدين كيواني، روز 21 تيرماه 89 در اين مركز برگزار شد.

2010-07-12 15:00:00
دكتر ايراني در آغاز هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

هركس كه بنويسد و تأليف كند، خود را آماج تيرهاي نقد، قرار داده است

دكتر ايراني در آغاز هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب كه با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين، گفت: هركس كه بنويسد و تأليف كند، خود را آماج تيرها قرار داده، تيرهاي نقد، البته انصاف اين است كه محاسن در كنار اشكالات با هم گفته بشود كه هر كه هنر افتد، نظر به عيب كند و اين ها بيان نشود.

2010-07-12 15:00:00
دكتر محسن بهرام نژاد در نشستي با عنوان شاه صفي و بدايع الاخبار:

تاريخ شاه صفي، نوشتار مستقلي است در قياس با آثاري از جمله خلاصة السير

دكتر محسن بهرام نژاد در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: تاريخ شاه صفي، يك نوشتار مستقلي است در قياس با آثار ديگري كه در ارتباط با دوران تاريخ شاه صفي در همان دوران صفويه نگاشته شده و از جمله خلاصة السير.

2010-06-07 17:00:00
دكتر ايراني در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

جريان فرهنگي بايد طوري گسترش يابد كه كتاب ها خوانده و نقد شود

دكتر ايراني در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: انشاا... جريان فرهنگي در جامعه به طوري گسترش پيدا كند كه كتاب ها خوانده شود، نقد شود، جلسات گذاشته شود، كاري كه متأسفانه در جامعه خيلي كم مورد توجه است و ما اين نشست ها را براي همين مباحث اين جا ترتيب مي دهيم.

2010-06-07 17:00:00
دكتر احسان اشراقي در نشستي با عنوان «شاه صفي و بدايع الاخبار»:

كار تصحيح كتاب، از تأليف و ترجمه مشكل تر است

دكتر احسان اشراقي در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان شاه صفي و بدايع الاخبار، گفت: بر اهل علم ثابت شده كه كار تصحيح كتاب، از تأليف و ترجمه مشكل تر است. اين است كه به نظر من، مصححين كتاب، يك ارزش و احترام خاصي دارند.

2010-06-07 17:00:00
سعيد ميرمحمد صادق در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

كتاب بدايع الاخبار، مي تواند يك تاريخ محلي و يك مستند نگاري باشد

آقاي سعيد ميرمحمد صادق در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: كتاب بدايع الاخبار، غير از اينكه مي تواند يك تاريخ محلي باشد، يك مستند نگاري هم هست، به نوعي كه نويسنده خود شاهد 2 واقعه مهم بوده است.

2010-06-07 17:00:00

صفحه‌ها