دكتر محقق در نشست نقد و بررسي كتاب محبوب القلوب قطب الدين اشكوري:

اهميّت محبوب القلوب اين است كه در فضاي تشيّع نوشته شد

دكتر مهدي محقق درنشست نقد و بررسي كتاب محبوب القلوب قطب الدين اشكوري گفت: اهميت اين تاريخ فلسفه يعني محبوب القلوب اشكوري اين است كه در فضاي تشيّع نوشته شده است.

2004-02-23 15:00:00
دكتر ثبوت در نشست نقد و بررسي كتاب محبوب القلوب قطب الدين اشكوري:

‌كتاب هايي كه از ميراث فرهنگي گذشته ما به جا مانده‌اند،عزيزند

دكتر علي اكبر ثبوت بر اين باور است: كتاب هايي كه به عنوان تاريخ فلسفه و تاريخ فلاسفه داريم، مثل همة آثار ديگري كه از ميراث فرهنگي گذشتة ما به جا مانده‌اند، با وجود همة اشتباهاتي كه ممكن است در آنها يافت شود، براي ما عزيز هستند.

2004-02-23 15:00:00
در نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر اذكائي: اشكوري،ديني كردن فلسفه را با يهودي بازي،يكي كرده است

دكتر پرويز اذكائي معتقد است كه اشكوري كار تخليط دين با فلسفه را بدان جا كشانده كه مانند ابوالحسن عامري در الامه الي الابد،‌ ديني كردن فلسفه را با يهودي بازي يعني با يهودي كردن فلاسفة يوناني و چسباندن آنان به انبياي اسرائيل، يكي كرده است.

2004-02-23 15:00:00
با عنوان نقد و بررسي كتاب محبوب القلوب قطب الدين اشكوري برگزار شد

نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان نقد و بررسي كتاب محبوب القلوب قطب الدين اشكوري در تاريخ 4 اسفندماه 82 در تهران برگزار شد.

2004-02-23 15:00:00
دكتر سيد ابراهيم ديباجي در نشست نقد و بررسي كتاب محبوب القلوب قطب الدين اشكوري:

كارهاي مؤسسه مركز ميراث مكتوب، حكم معجزه دارد

دكتر سيد ابراهيم ديباجي اعتقاد دارد كه مؤسسة مركز نشر ميراث مكتوب در اين دوره كاري انجام داد كه مي‌توان آن را اعجاز عصر تلقي كرد، چون آنقدر كارهاي عجيب و غريب غيرفرهنگي انجام مي‌گيرد كه كارهاي اين مؤسسه در قياس با آنها حكم معجزه دارد.

2004-02-23 15:00:00
دكتر صفت گل معتقد است:

بخت تاريخ عالم آراي اميني، از نويسنده اش بلندتر بود

دكتر صفت گل معتقد است: في نفسه خود تاريخ عالم آراي اميني، گويي بختش از نويسنده اش بلندتر بود.

2004-02-09 16:00:00
رسول جعفريان در نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌ عنوان كرد:

بازبيني مجدد روي متون مذهبي و سياسي قرن 9 يا اوايل قرن 10

رسول جعفريان در نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌ گفت: ما بايستي روي متون مذهبي و سياسي قرن 9 يا اوايل قرن 10،يك بازبيني مجددي بكنيم.

2004-02-09 16:00:00
در نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌ بر اساس‌ كتاب‌ عالم‌ آراي‌ اميني

‌استاد نوايي‌: براي شناخت يك فرد نمي توان يك كتاب را ملاك قرار داد

استاد نوايي‌ در نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌ : براي شناخت يك فرد هيچگاه نمي شود كه يك كتاب را ملاك قرار داد. در شرايط كشور ما كه جزء كشورهاي آسيايي است ،اين كتاب هايي كه نوشته شده ،نمي تواند واقعاً و صددرصد نمونه تفكر مؤلف قلمداد بشود.

2004-02-09 16:00:00
دكتر اشراقي در نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌:

اين آدم در تاريخ نويسي، واقعاً ادب و نزاكت را رعايت كرده است

در نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌ بر اساس‌ كتاب‌ عالم‌ آراي‌ اميني‌ ،دكتر اشراقي گفت : اين آدم در تاريخ نويسي، شرط هايي دارد كه يكي از شرط ها را كه حفظ ادب و نزاكت باشد، واقعاً رعايت كرده است.

2004-02-09 16:00:00
بر اساس‌ كتاب‌ عالم‌ آراي‌ اميني در مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد

نشست 8 میراث مکتوب : بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌

نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌ بر اساس‌ كتاب‌ عالم‌ آراي‌ اميني،در تاريخ 20 بهمن 82 در مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد.

2004-02-09 16:00:00

صفحه‌ها