در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي

دكتر ديناني : قاضي سعيد شاگرد دو استاد بوده است

دكتر ديناني در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي گفت:درواقع، قاضي سعيد شاگرد دو استاد بوده است؛ شيخ رجبعلي تبريزي و فيض كاشاني و بين آنان كه دو حكيم بزرگوار هستند، بون بعيد وجود دارد، يعني فاصله از زمين تا آسمان و از شرق تا غرب است.

2004-01-19 16:00:00
دكتر نجفقلي حبيبي در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي:

آرزو مي كنم همة آثار قاضي سعيد در يك مجموعه به چاپ برسد

دكتر نجفقلي حبيبي در هفتمین نشست میراث مکتوب که به بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي اختصاص داشت، آرزو كرد كه قاضي سعيد هم مثل فيلسوفان ديگر همچون سهروردي, اين توفيق را بيابد كه همة آثارش در يك مجموعه به چاپ برسد.

2004-01-19 16:00:00
دكتر كريمي زنجاني اصل در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي مطرح كرد:

متفكراني كه نه فيلسوف شان مي‌توان دانست و نه عارف شان

در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي ، دكتر كريمي زنجاني اصل گفت: در تاريخ انديشه ايراني در دوران اسلامي ،به طيفي از متفكراني برمي‌خوريم كه به معناي متداول و اخص كلمه، نه فيلسوف شان مي‌توان دانست و نه عارف شان مي‌توان خواند.

2004-01-19 16:00:00
از سوي دكتر ثبوت در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي عنوان شد:

تمثيل آيينه در تبيين رابطه حق و خلق

ميراث مكتوب : دكتر ثبوت در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي گفت: زاويه‌اي كه براي نظر افكندن به آثار قاضي سعيد انتخاب كرده‌ام، تمثيل آيينه در تبيين رابطه حق و خلق و رابطه موجود برتر و موجود فروتر است.

2004-01-19 16:00:00
يوسف ثاني به نقل از مرحوم حاج سيد عبدالغني اردبيلي :

كتاب "كليد بهشت" از قاضي سعيد نيست

ميراث مكتوب : يوسف ثاني به نقل از مرحوم حاج سيد عبدالغني اردبيلي گفت: اگر كسي با مذاق قاضي سعيد آشنا باشد، به هيچ وجه قبول نخواهد كرد كه كتاب كليد بهشت از قاضي سعيد است و خواهد گفت كه قطعاً از ملارجبعلي تبريزي است.

2004-01-19 16:00:00
دكتر صدوقي سها در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي:

ميان آخوند ملاعلي نوري و صدرالمتألهين حلقة مفقوده‌اي وجود داشت

ميراث مكتوب : در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي، دكتر صدوقي سها گفت: ميان آخوند ملاعلي نوري و صدرالمتألهين حلقه مفقوده‌اي وجود داشت،ولي ما نمي‌توانستيم اين سلسله اساتيد خود را مسلسلاً به صدرالمتألهين برسانيم.

2004-01-19 16:00:00
در نشست نقد و بررسي كتاب بلوهر و بيوذسف‌

محمد روشن: فارسي زبانان هيچ تقيّدي به پارامترهاي زبان تازي نداشته اند

محمد روشن در ششمين نشست از سلسله نشست هاي متن پژوهي اعلام كرد: فارسي زبانان هيچ تقيّدي به معيار و پارامترهاي زبان تازي نداشته اند.

2004-01-05 15:00:00
با عنوان نقد و بررسي كتاب بلوهر و بيوذسف برگزار شد‌

ششمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

ششمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب از سلسله نشست-هاي متن پژوهي كه به نقد و بررسي كتاب بلوهر و بيوذسف‌ اختصاص داشت، روز دوشنبه 15 ديماه 82 برگزار شد.

2004-01-05 15:00:00
با عنوان گونه‌شناسي ترجمه‌هاي كهن برگزارشد

پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

ميراث مكتوب: پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان گونه‌شناسي ترجمه‌هاي كهن، روز دوشنبه 10 آذر 82 در اين مركز برگزارشد.

2003-12-01 15:02:00
جمشيد كيانفر در نشست گونه‌شناسي ترجمه‌هاي كهن:

مهمترين نوع ترجمه، ترجمه علمي است

ميراث مكتوب: در نشست گونه‌شناسي ترجمه‌هاي كهن،جمشيد كيانفر گفت: مهمترين نوع ترجمه, ترجمه علمي است يعني ترجمه‌اي كه از باب كسب علم و افزايش آگاهي و شناخت نسبت به زبان هاي ديگر است.

2003-12-01 15:01:00

صفحه‌ها