بررسی کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان

در یکصد و دهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب دکتر مرتضی رضوانفر دربارۀ «کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان» سخن گفت.

2020-02-05 16:04:01

هم‌اندیشی با نویسندۀ «فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان»

یکصد و نهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به هم‌اندیشی با دکتر عارف نوشاهی اختصاص داشت.

2020-02-05 15:49:59

پابه‌پای ناصرخسرو بر جادۀ ابریشم

در یکصد و هشتمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب دکتر محمدرضا توکلی صابری به معرفی کتاب «سفر برگذشتنی» و چند و چون نگارش آن پرداخت.

2020-02-05 15:28:00

نشست «گیاهان در قرآن»

صد و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «گیاهان در قرآن» با سخنرانی دکتر بهرام گرامی برگزار شد.

2020-02-03 17:14:56

نقوش و کتیبه‌های خوزستان به روایت تصویر

یکصد و ششمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به موضوع «نقوش و کتیبه‌های خوزستان به روایت تصویر» اختصاص داشت.

2020-02-03 16:45:25

نگاهی به کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا

یکصد و پنجمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)» برگزار شد.

2020-02-03 15:09:43

قبله‌یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

در صد و چهارمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «قبله‌یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

2020-02-03 15:08:32

معرفی و بررسی کتاب «نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟»

صد و سومین نشست متن‌پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «معرفی و بررسی کتاب "نویسندۀ رستم‌التواریخ کیست؟"» برگزار شد.

2020-02-01 15:37:52

به یاد منتقدی تیزبین و ایده پرداز

یکصد و دومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به مناسبت چهلمین روز درگذشت دکتر محسن جعفری مذهب به این پژوهشگر فقید اختصاص داشت.

2020-02-01 15:23:11

باستان شناسی یک کتاب: نسخه‌ای مصوّر از رشیدالدین و حافظ ابرو

در یکصد و یکمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب نسخۀ جامع التواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی معرفی شد.

2020-02-01 14:54:53

صفحه‌ها