مراثی حضرت سیدالشهدا(ع)

مراثی حضرت سیدالشهدا(ع)

نسخۀ خطی مراثی حضرت سیدالشهدا(ع)، از معدود نسخه‌هایی است که حوادث عاشورا در آن به تصویر کشیده شده است.

2019-09-08 13:39:50

نگاره‌ای از آزمون شهسوار ایمان

ذبح اسماعیل

مجلس ذبح اسماعیل، به شمارۀ دستیابی 1970.275 در موزۀ متروپولیتن، که در سال 1338 ق برای رئیس‌الوزرا وثوق‌الدّوله ترسیم شده است.

2019-08-11 15:40:51

یکی از کهن‌ترین تصویرگری‌های رویداد مباهله

از کهن‌ترین تصویرگری‌های رویداد مباهله

یکی از کهن‌ترین تصویرگری‌های رویداد مباهله در نسخه‌ای از الآثار الباقیه عن القرون الخالیه در کتابخانۀ دانشگاه ادینبارو.

2019-05-25 17:23:57

مجلس «دریدن رستم جگر دیو سپید را به خنجر آبدار»

دریدن رستم جگر دیو سپید را به خنجر آبدار

دستنویسی از شاهنامۀ فردوسی (نسخة MS Persian 78 مجموعۀ هوتون در کتابخانۀ دانشگاه هاروارد، مورّخ 1132 - 1134 ق به نستعلیق شیخ خلیل‌الله هفت‌قلمی).

2019-05-15 15:45:32

یکی از تذهیب‌های آغازین دستنویسی از خمسۀ نظامی

تذهیب

میراث مکتوب- یکی از تذهیب‌های آغازین دستنویسی از خمسۀ نظامی

2019-05-07 15:06:46

یکی از نگاره های نسخه جرون نامه

یکی از نگاره های نسخه جرون نامه نسخۀ منحصر به فرد به نشانی Add MS 7801 در کتابخانه بریتانیا.

2018-10-24 16:02:50

مجلس قربانی کردن ابراهیم فرزندش را

مجلس قربانی کردن ابراهیم فرزندش را، با رقم «فدوی فتح‌الله صنیع‌زاده» مورّخ 1338 ق برای رئیس‌الوزرا وثوق‌الدّوله ، موزۀ متروپولیتن.

2018-08-21 17:09:46

یکی از صفحات دستنویس سمک عیّار

یکی از صفحات دستنویس سمک عیّار - کتابخانه بادلیان دانشگاه آکسفورد.

2018-07-14 16:57:55

ملاقات فردوسی در بزم عنصری، فرخی و عسجدی

مجلس ملاقات فردوسی با عنصری، فرخی و عسجدی – شاهنامۀ فردوسی نسخۀ سلطان ابراهیم میرزا تیموری (کتابخانۀ بادلیان آکسفورد) .

2018-03-17 13:27:09

تصویر قصیده‌ای از شمس‌الدین محمّد گل‌اندام، جامع دیوان حافظ، به نقل از جُنگ زیلوفاف

تصویر زیر، قصیده‌ای است از شمس‌الدین محمّد گل‌اندام، جامع دیوان حافظ، به نقل از جُنگ زیلوفاف.

2017-10-11 16:02:00

صفحه‌ها