سرلوحه یک مصحف (نسخه 5816 کتابخانه ملی پاریس)

تصویری که می بینیم مربوط به سرلوحه یک مصحف (نسخه 5816 کتابخانه ملی پاریس ، مورّخ 974 ق به قلم محمد بن شمس الدین محمد القاری) است.