شمارۀ 15 مجلۀ «دستور»

میراث مکتوب- پانزدهمین شمارۀ مجلۀ دستور، از مجموعه ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان منتشر شد.

عناوین مطالب این شماره عبارتند از:

مقاله

ترکیب عطفی و ملاک تقسیم‌بندی آن‌ها در زبان فارسی / بهروز محمودی بختیاری و راحله کلانتری درونکلا

تحلیل اسنادسازی در زبان فارسی از منظر دستور ساختاری / یونس عزیزیان

تحلیلی‌شدگی زبان فارسی: بررسی کمّی متون موازی / محمد راسخ‌مهند و مهدی پری‌زاده

انواع الگوهای ساخت مجهول در زبان فارسی / آزاده میرزائی

بررسی رخداد هم‌زمان صفات پیشین اسم و بند موصولی / نسرین آژيده و مهرداد نغزگوی کهن

نشانۀ تفضیلی مضاعف در ساخت «صفت + تر + تر» / محمود ندیمی هرندی و تهمینه عطائی کچوئی

سنجش عناصر زبانی و محتوایی دو روایت از قصۀ «مهْسَتی و امیرمحمد»، قصه‌ای کهن از ادبیات عامیانۀ فارسی / شهره معرفت

«با» در نقش حرف اضافه و نیز همپایه‌ساز در فارسی / مژگان همایون‌فر و الهام خزاما

دربارۀ ترجمۀ جملۀ «إشتَعَلَ الرّأسُ شیباً» در آیۀ چهارم سورۀ مریم / مهدی سالاری‌نسب

نقد و بررسی

معرفی و نقد کتاب دستور توصیفی فارسی معاصر / زهرا زندی‌مقدم

معرفی و نقد مقالۀ «ویژگی‌های خاص نحو زبان فارسی: ساخت اضافه، مفعول‌نمایی افتراقی و محمول‌های پیچیده» / سید سجاد صامت

معرفی و نقد کتاب «فارسی شکسته؛ دستور خط و فرهنگ املایی» / زهرا زندی‌مقدم

یادبود

نگاهی به زندگی و آثار زنده‌یاد دکتر محسن ابوالقاسمی / ندا زادگان میاردان

شمارۀ پانزدهم ویژه‌‏نامۀ دستور، با دبیری و ویراستاری علمی دکتر محمد دبیرمقدم در ۳۵۲ صفحه و به بهاى ۲۰ هزار تومان منتشر شده است.