ترجمه و شرح «کتاب الحکمه» اثر ابن عربی

میراث مکتوب- «کتاب الحکمه» از آثار محی‌الدین ابن عربی است که وی در این کتاب، نکته‌های فراوانی را در موضوع عرفان نظری و عرفان عملی، به صورت جملات کوتاه، آورده است. اهمیت این اثر‌ِ ابن عربی از آن رو است که برخی از نکته‌هایی که در این کتاب است، در آثار دیگر وی نیست.

علی شالچیان ناظر، پژوهشگر مطالعات عرفانی و پژوهشگر آثار ابن عربی، «کتاب الحکمه» را ترجمه و شرح کرده است. این کتاب به تازگی از سوی انتشارات «سلوک ما» در 427 صفحه، با قیمت 750000 ریال، منتشر شده است.

علی شالچیان ناظر، که آثاری همچون ترجمه فصوص الحکم (ترجمه تحقیقی)، و کتاب سلوک ما، و کتاب سطحی‌نگری را در کارنامه خود دارد، با استفاده از آثار ابن عربی و با بهره‌گیری از بیش از 280 کتاب‌ِ مرجع، به ترجمه و شرح این کتاب پرداخته است. او بر این باور است که بسیاری از سخنان‌ِ ابن عربی، در ظاهر، در موارد فراوانی، شبیه به سخنان عارفان و سالکان دیگر است؛ اما معنای مورد نظر او با بسیاری از عارفان و اهل سلوک، فرق‌هایی بنیادین دارد و در نتیجه نمی‌توان بدون تحقیق و بررسی، به صرف اینکه ظاهر کلام او شبیه به سخنان دیگران است معنای مورد نظر او را همان چیزی دانست که از ظاهر کلام او بر می‌آید و دیگران گفته‌اند. علی شالچیان ناظر بارها در ضمن‌ِ مطالب مختلفِ این کتاب، با استناد به سخنان و مبانی ابن عربی، این موضوع را به اثبات رسانده است.