شمارۀ 66 «آینۀ میراث» منتشر شد

میراث مکتوب- شمارۀ 66 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ 18، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1399) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فهرست مقالات و مطالب این شمارۀ آینۀ میراث به شرح زیر است:

سخن سردبیر

پژوهشی دربارۀ جعل در نسخ خطیِ ایران با تأکید ویژه بر نسخ مصوّر/ محمدرضا غیاثیان

یک فرمان سیورغالِ هودبری به زبان فارسی از اوزون‌حسن آق‌قویونلو در یک مرقّع خطّ (و ملاحظاتی در باب  گونه‌ها و شیوه‌های حفظ اسناد در گذشته)/ علی صفری آق‌قلعه

تُفّاح الارواح ابن‌سرّاج دمشقی و اهمیت آن در شناخت صوفیان شام/ احمد خامه‌یار و احمد بادکوبه هزاوه

نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب/ مسعود راستی‌پور

برخی ویژگی‌های علمی و تاریخی کتاب اختیارات مظفری نوشتۀ قطب‌الدین شیرازی (جامع‌ترین کتاب هیئت به زبان فارسی)/ امیرمحمد گمینی

از اتهام جعل تا دست‌نوشت مؤلف؛ بررسی سه فرضیه دربارۀ متن و دست‌نویس دستور المنجمین/ سید محمد عمادی حائری

بررسی و نقد ترجمۀ داستان محاکمۀ انسان و حیوانِ رسائل اخوان الصفا (مندرج در  کنوز الودیعة من رموز الذریعة)/ غزاله باغستانی و سید جواد مرتضایی

تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی/ جواد بشری

درخشش گرشاسپ در برخی دست‌نویس‌های شاهنامه/ رضا غفوری

ابیات تازه‌ای از غزلیات نزاری قهستانی (بر اساس دو نسخۀ کلیات او در کتابخانه‌های روسیه و تاجیکستان)/ مهدی رحیم‌پور و عسگر صلاحی

عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفرد: بازشناسی عطرنامۀ منسوب به ابن‌ماسویه و محتوای آن/ محسن قوسی و یونس کرامتی

قدمگاه امام رضا(ع) در توران‌پشت؛ اسناد و کتیبه‌های نویافته/ میثم صادقی تورانپشتی و یحیی میرحسینی

علاقه‌مندان می‌توانند در سامانۀ مجله آینۀ میراث متن کامل مقالات این شماره را دریافت کنند.

صاحب امتیاز: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجدالدین کیوانی

مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک