تصویر بحر فارس

میراث مکتوب- تصویری از نسخه صورة الارض ابن حوقل، شماره 3346، کتابخانه توپقاپی سرای ترکیه