کتاب های در دست چاپ «مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر» در هرات

میراث مکتوب- «مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر» در هرات افغانستان کتاب‌هایی فارسی را در دست انتشار دارد که عناوین آن‌ها عبارت است از:

1- شناس‌نامۀ جامی، علی‌اصغر بشیر؛

 

2- هرات در عهد صفویان، دکتر جلال‌الدین صدیقی (پایان‌نامۀ دکتری نویسنده در دانشگاه تهران)؛

 

3- ملوک کرت هرات، علی‌محمد زهما؛

 

4- فهرست مقالات مجلات ادبی هرات، به کوشش عبدالغفور سنگانی؛

 

5- چارایماق، لودویک آدمک، ترجمۀ عبدالعظیم صدیقی؛

 

6- دیوان ملا دوریش واله هروی، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی (بر اساس سه نسخه)؛

 

7- تذکرۀ محمدرضا برنابادی، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی (بر اساس دو نسخه)؛

 

8- مجموعۀ مراثی بایسنغرمیرزا، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی؛

 

9- کلیات میرزا ارشد برنابادی، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی (بر اساس چهار نسخه)؛

 

10- بررسی شعر مقاومت افغانستان، فضل‌الله زرکوب (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد نویسنده در دانشگاه فردوسی مشهد)؛

 

11- خونابه (روزنوشت‌های حوادث هرات و منطقه از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ خورشیدی)، به کوشش دکتر خلیل‌الله افضلی و رابعه غواص صدیقی؛

 

12- شعرای معاصر هرات، عبدالسلام ده‌زاد کهدستانی؛

 

13- فضایل القرآن، ابوعبید قاسم بن سلام هروی، ترجمۀ دکتر عبدالله خاموش هروی؛

 

14- مقامات ملا گندم علی، ملا عزیزالله، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی؛

 

15- هرات از فتح مسلمانان تا پایان سدۀ دوم هجری، اصلاح عبدالحمید ریحان، ترجمۀ دکتر خلیل‌الله افضلی؛

 

16- کارنامۀ بیدل‌پژوهی در زبان فارسی، دکتر خلیل‌الله افضلی (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد نویسنده در دانشگاه فردوسی مشهد)؛

 

17- دیدگاه‌های ادبی بیدل، دکتر خلیل‌الله افضلی (پایان‌نامۀ دکتری نویسنده در دانشگاه فردوسی مشهد)؛

 

18- مقالات جلال‌الدین صدیقی، به کوشش حمیدالله کامگار؛

 

19- روضه الاحباب فی تاریخ و الاصحاب، تصحیح ذبیح الله جامی (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد نویسنده در دانشگاه هرات)؛

 

20- کلیات امان‌الله نطقی افضلی، به کوشش دکتر محمدالله افضلی؛

 

21- اویماق مغول، عبدالقادر لله‌باش قاجار؛

 

22- رسالۀ موسیقی درویش علی چنگی خاقانی، تصحیح دکتر اسدالله شعور؛

 

منبع