آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف و دست‌نویسی از «کتاب الإقتصاد»

میراث مکتوب- ابن‌خفیف شیرازی، هم در روزگار خود و هم در میان سلاسل و طریقت‌های پس از خود، از مشایخ تأثیرگذار تصوّف به شمار می‌رود. اقوال متعدّد او در آثار صوفیانۀ رسمی و استناد به سیرۀ وی که به تدوین اولیانامه‌ای برای او انجامید، میزان نفوذ شخصیت و آراء او را در انجمن‌های اعتدالی تصوّف نشان می‌دهد.

بررسی رساله‌ها و کتابچه‌های منسوب به وی از دیرباز مورد توجّه بوده و اغلب آن‌ها تصحیح و منتشر شده است. در کتابخانۀ مرعشی (قم) دست‌نویس رساله‌ای به عربی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است.

جواد بشری در بازخوانی متن این رساله و پس از مقایسه با سایر آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف، به این نتیجه رسیده است که با دست‌نویس اصیل و معتبری از «کتاب الإقتصاد» روبرو است. به باور وی سلسلۀ اسناد موجود در آغاز این دست‌نویس نشان‌دهندۀ جایگاه والای این اثر در میان مشایخ پس از ابن‌خفیف است.

جواد بشری در مقاله‌ای که با عنوان «آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف و دست‌نویسی از بخش ابتدایی "کتاب الإقتصاد"» در شمارۀ ۶۴ آینه میراث به چاپ رسیده پس از معرفی ابن خفیف و ارائۀ کتابشناسی آثار برجای مانده از وی، از کتاب الاقتصاد و دست‌نویس کتابخانۀ مرعشی و راویان تحریر دست‌نویس این نسخه سخن گفته است. در پایان مقاله نیز برخی اختلاف‌ها بین روایت نسخۀ مرعشی و دو نسخۀ مورد استفادۀ فلورین زوبیرویْ، مصحّح کتاب الإقتصاد، بیان شده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.