فراخوان همکاری برای فهرست‌نویسی نسخ خطی کتابخانۀ ملی

میراث مکتوب- مؤسسۀ کتاب‌آرایی ایرانی جهت انجام پروژه فهرست‌نویسی نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران نیاز به همکاری با متخصصین حوزۀ کتاب‌آرایی، نسخه‌شناسی و فهرست‌نویسی دارد.

علاقه‌مندان به همکاری در این پروژه می‌توانند شرح فعالیت‌های خود را حداکثر تا تاریخ 20 آبان 1399 به نشانی Ketab.araihe.irani@gmail.com ارسال کنند.