انتشار کتاب «بررسی نسخه‌های خطی اسلامی در چین»

میراث مکتوب- «بررسی‌ نسخه‌های خطی اسلامی در چین» تألیف دکتر مظفر بختیار، بخشی از مجموعۀ چهار جلدی World Survey of Islamic Manuscripts به زبان انگلیسی است که در لندن انتشار یافته است‌‌.

این اثر، از سوی دکتر احمدرضا آریان، استادیار دانشگاه اصفهان، ترجمه شده، و با مقدمه‌ای از سوی خانم تن هوی جو، دانشیار دانشگاه پکن، از سوی مجمع ذخائر اسلامی در سال 1399 شمسی / 2020 منتشر شده است.

از آنجا که سرزمین چین نیز یکی از جایگاه‌های مهم و قابل توجه نسخه‌های خطی فارسی در جهان است‌‌ وجود متن‌ها و نسخه‌های متعدد فارسی در چین‌‌، علاوه بر ارزش‌های خاص خود‌‌، هم از لحاظ کتاب‌‌‌‌‌شناسی و هم به اعتبار آثار و مواریث فرهنگی و علمی‌‌، نشان‌دهندۀ قلمرو گستردۀ زبان فارسی در بخش پهناوری از جهان قدیم تا گذشته‌‌ای نه چندان دور است.

طبق بررسی‌‌ مظفر بختیار، نسخه‌های خطی موجود در چین مشتمل بر ترجمه‌های قدیمی قرآن مجید‌، متون مختلف نظم و نثر ادبیات فارسی و عرفانی که بعضی از آنها از نسخه‌های نفیس و منحصر به فرد فارسی به شمار می‌آید‌، فرهنگ‌های لغت و کتاب‌های مستقل دستور زبان و آموزش فارسی‌، همچنین کتاب‌های نجوم و پزشکی و متفرقه‌‌ می باشد.

به جز آن در بررسی‌نامه تعدادی متون فارسی معرفی شده که در چین متداول بوده و در ایران و سایر سرزمین‌های خارجی زبان این کتاب‌ها نایاب است؛ مانند کتاب مواعظ‌، مخمس تبادکانی‌، کتاب ذاشیه‌، شرح اربعین‌، قندیل نامه و برخی دیگر از مجموعه‌ها و شرح‌های متون ادبی و عرفانی فارسی‌‌.