فهرست نسخه‌های خطی عربی و فارسی در مجموعه بِرنبوم

میراث مکتوب- آقای پروفسور الیزار بِرنبوم (Eleazar Brinbaum1930-2019) از استادان تاریخ اسلام و زبان‌های خاورمیانه در دانشگاه در دانشگاه تورنتو، کانادا بود که در سال 1995 بازنشسته شد. میدان تحقیقاتی وی ترکی عثمانی، زبان‌های ترکی، فارسی و عربی بود که در این میان علاقه خاص وی به نسخه‌های خطی عثمانی بود. مشخصات ذخیره نسخه‌های خطی وی در دو کتاب به انگلیسی چاپ رسیده است:

* نسخه‌های خطی ترکی عثمانی و چغتایی در کانادا؛ چهار مجموعه در یک فهرست، لایدن، هلند، 2015. [*]

* فهرست نسخه‌های خطی عربی و فارسی در مجموعه بِرنبوم، تورنتو ، فهرست‌نویس: الیزار بَرنبوم، انتشارات بریل، هلند 2019. از سلسله انتشارات نسخه‌های خطی و کتاب‌های اسلامی، شماره 18 [**]

این فهرست شاملِ 66 نسخه خطی عربی و 34 نسخه خطی فارسی با تقسیم‌بندی موضوعی است:

نسخه‌های خطی عربی، مقدمه بر نسخه‌های خطی عربی، مشخصات نسخه‌های خطی در موضوعاتِ: جغرافی، زبان و فرهنگ نویسی، ادبیات (نظم)، ادبیات (نثر)، قرآن، تفسیر، اسلام (حدیث، عقاید، فقه، فتوا، معاد، عبادات، غیره)، تصوف، فرقه دروزی، اخلاق، دائرة المعارف (علوم و فون، شبه علم، طب، متفرقه)، اجازات، خوشنویسی، فیلولوجی فارسی.

نسخه‌های خطی فارسی، مقدمه‌ای بر نسخه‌های خطی فارسی، مشخصات نسخه‌های خطی در موضوعاتِ : تاریخ، ادبیات، اسلام (مذهب)، اخلاق، زبان (فرهنگ‌نویسی، عروض)، دائرة المعارف، هیئت، اسناد، مجموعه.

نمایه مؤلف، نمایه عنوان، فهرست الفبایی نسخه‌های خطی

 

پی نوشت

* Ottoman Turkish and Cagatay MSS in Canada: A Union Catalogue of the four collection, Eleazar Brinbaum, Leinden, 2015.

** Arabic and Persian Manuscripts in Brinbaum Collection, Toronto (Islamic Manuscripts and Books, Eleazar Brinbaum, Brill, 2019.

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی