فهرست نسخه‌های خطی فارسی موزۀ «وای.اِس.آر» هندوستان

میراث مکتوب- در سال 1931 با کوشش‌های میر عثمان علی ـ آصف جاه هفتم - «موزه حیدرآباد» (Hyderabad Museum) تأسیس شد که بسیاری از نوادر آن را خود وی گردآوری نموده بود. این مجموعه در سال 1960 به نام «موزه باستان‌ شناسی ایالت آندراپَرَدیش» (Andhra Pradesh State Archaeology Museum) نامیده شد. در سال 2014 که هر دو ایالت به نام «تِلنگانا» نامیده شد این موزه هم به نام «موزه باستان شناسی ایالت تِلنگانا» (Telangana State Archeology Museum) نامگذاری شد.

در شهر حیدرآباد هندوستان موزه دیگری هم به نام «موزه ایالتیِ دکتر وای.اِس.آر» (Dr Y.S.Rajasekhara Reddy State Museum) وجود دارد که از گنجینه‌های زیبایی برخوردار است. فهرست نسخه‌های خطیِ فارسی کتابخانه این موزه در سال گذشته در قالب یک رسالۀ دکتری و به کوشش سید عادل احمد ارائه شد.

این رساله با عنوان «ترتیب فهرست وضاحتیِ نسخه‌های فارسی مخزونه در کتاب خانه دکتر وای.اِس.آر. استیت میوزیم حیدرآباد»، و با راهنمایی عزیز بانو، در گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان‌ها، زبان‌شناسی و هندشناسی، دانشگاه ملی اردو مولانا آزاد، حیدرآباد، هندوستان در سال 2019 دفاع شد.

مطالب این فهرست به قرار زیر است:

- مقدمه

- تقدیم و تشکر

- باب اول: نواب میر عثمان علی خان آصف جاه هفتم موسسِ موزه حیدرآباد هندوستان؛ کیفیت و هدف تاسیس این موزه

باب دوم: معرفی از گوشه ها و گالری ها و نوادرات موزه ایالت تلنگانا،حیدرآباد هندوستان: گالری ممی مصری؛ گالری بودا؛ تابوت بودا؛ گالری اَجَنتا؛ گالری صنایع فلزی بُرنزی؛ شعبه پارچه جات؛ شعبه کتیبه جات؛ شعبه اسلحه جات؛ شعبه مسکوکات؛ شعبه مخطوطات.

باب سوم: ترتیب، فهرست وضاحتی، نسخه های خطی فارسی-  فهرست نسخه های خطی کتاب های فارسی؛ فهرست دستاویزات اموری و فرامین شاهی؛ فهرست قطعه جات فارسی

خاتمه

فهرست مآخذ و منابع

 

تنظیم: دکتر شمیم ارشاد اعظمی

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی