كاركرد عناصر فانتزي در منظومه غنايي هماي و همايون

ميراث مكتوب - قصه هاي عاميانه و ادبيات غنايي از گسترده ترين عرصه هاي حضور عناصر فانتاستيك است. «هماي و همايون» از كهن ترين منظومه هاي عاشقانه، توانسته است اين عناصر را در خود گرد آورد. با اين تفاوت كه حضور آن­ها در آثار منظوم نسبت به آثار منثور از نمود كمتري برخوردار است.
نگارنده بر آن است كه با معرفي اجمالي خواجوي كرماني و آثار وي، نوع داستان، نشانه شناسي عناصر داستان هاي فانتاستيك، طرح شناسي فانتاستيك، تخيل شناسي شخصيت­هاي واقعي و تخيلي، شگرد هاي طرح شناسي، مكان ها و بناهاي فراطبيعي، و ... را در منظومه­ي عاشقانه­ي هماي و همايون بررسي كند و برتري اين داستان را بر داستان هاي منظوم و منثور هم دوره آن بازنمايد.

براي مطالعه متن كامل مقاله «كاركرد عناصر فانتزي درمنظومه غنايي هماي و همايون» نوشته دكتر كرمعلي قدمياري كه در نشريه پژوهشنامه ادب غنايي، سال بيستم، شماره 20 به چاپ رسيده است بر روي گزينه دريافت فايل كليك كنيد.