انتشار «ثواقب المناقب» در شرح حال بزرگان سلسلۀ نوشاهیه

میراث مکتوب- «ثواقب المناقب» تألیف محمد ماه صداقت کنجاهی (وفات ۱۱۴۸ھ) یکی از منابع مهم تاریخ سلسلۀ قادریه نوشاهیه به زبان فارسی است که در ۱۱۲۶هجری قمری در شرح حال حاجی محمد نوشه گنج‌بخش (۹۵۹- ۱۰۶۴ق) سرسلسلۀ نوشاهیه و اولاد و مریدان او نگاشته شده است.

اساس این کتاب اثر فارسی دیگری با نام «احوال و مناقب نوشه گنج‌بخش» تألیف میرزا احمدبیگ لاهوری (در ۱۱۰۷ق) است. صداقت مطالب سادة نثر لاهوری را به نثر متکلف درآورده و در آن صنایع بدایع مختلف به کار برده است و چون مؤلف طبع شعر هم داشته، در موارد متعدد اشعار خود را نیز داخل کرده است.

این اثر یکی از شاهکارهای نثر مصنوع شبه قاره با صدها تشبیه و استعاره است که به پیروی از امیر خسرو دهلوی نگاشته شده است.

دکتر نذر حسین چودری، دانشجوی پاکستانی، در سال ۱۹۸۰ میلادی تصحیح این کتاب را به عنوان پایان‌نامه دکتری ادبیات فارسی در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران گذرانیده بود که پس از چهل سال اکنون در ۲۰۲۰م  به همت خودش در اسلام‌آباد پاکستان منتشر شده است.

کتاب علاوه بر متن، شامل مقدمه، تعلیقات و فرهنگ به قلم مصحح و تقریظ از دکتر عارف نوشاهی است. دکتر چودری، استاد بازنشستۀ زبان و ادبیات فارسی است.