کلیات سعدی، نسخه 2569 کتابخانه مجلس

میراث مکتوب- یکی از نگاره های کلیات سعدی (نسخه 2569 کتابخانه مجلس، مورخ 721 ق) که در ادوار متأخر (حدود دوره قاجار) به نسخه افزوده شده است.

برای دیدن تصویر کامل روی عکس کلیک کنید.