مدارای عرفانی در اندیشه و رفتار شمس تبریزی

میراث مکتوب- شمس، حقيقت را نوری واحد می‌داند که در مجلاهای مختلف، به صور گوناگون، ظهور يافته است و از اين رو، تعصّب و يکسويه‌نگری مذهبی و نزاع بين فرق را کاری ناروا می‌داند. از ديدگاه او، بين اصل اديان و فرق اسلامی تباين ذاتی وجود ندارد و اين سطحیإ‌انديشی مردمان است که باعث نزاع‌های مذهبی شده است. همين انديشه او سبب شده است که با پيروان ساير اديان و مذاهب و گروه‌های مختلف جامعه حتی آنان که عقايدی مخالف او دارند با مدارا و احترام رفتار کند و توجّه آنها را به سوی خود جلب نمايد. از ديدگاه او، هر يک از مکاتب، به نوعی حقيقتی در خود دارند، اما براي دستيابی به آن حقايق، بايد از تعصّب، سطحی انديشی و يک سويه‌نگری رها شد و به عمق آن انديشه‌ها توجّه کرد.

چهل‌وپنجمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی در روز چهارشنبه سوم دی ساعت ۱۱صبح با سخنرانی دکتر محمد خدادادی، عضو هیات علمی دانشگاه یزد، به «مدارای عرفانی دراندیشه و رفتار شمس تبریزی» اختصاص دارد که به صورت مجازی پخش خواهد شد. از دکتر خدادادی آثاری چون «بازتاب اندیشه‌های شمس تبریزی در مثنوی مولوی»، «آیینه‌ی روی دوست» و «آفتاب در میان سایه» انتشار یافته است.

علاقه‌مندان می‌توانند این درس‌گفتار را از فضای مجازی مرکز فرهنگی شهرکتاب پیگیری کنند.