شمارۀ 67 «نامۀ فرهنگستان»

میراث مکتوب- شصت و هفتمین شمارۀ فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان منتشر شد. این شماره از نامۀ فرهنگستان شامل بخش‌هاى گوناگون، ازجمله سرمقاله، مقاله و نقد و بررسی است.

مطالب این شماره عبارت‌اند از:

بخش «مقاله»:

«به ماه سفندار مد روز ارد؛ دربارۀ تلفظ و اشتقاق ارد»، سید احمدرضا قائم‌مقامی، ابوالفضل خطیبی

«تغییر نقش دستوری واژۀ تازه در زبان فارسی»، مهرداد نغزگوی کهن

«او کور به دنیا آمد؛ معرفی مسند تشریحی در زبان فارسی»، محمد راسخ مهند

«دلایل نسخه‌شناختی در ردّ انتساب ترجمۀ تفسیر طبریِ موجود به علمای ماور‌ءالنهر»، حسینعلی رحیمی

«اشعار نویافته از انوری»، رحمان ذبیحی

«تعیین علائم اختصاری نسخه‌ها در تصحیح متون»، عباس بگ‌جانی

بخش «نقد و بررسی»:

«ضرورت تصحیح مجدد شاه اسماعیل‌نامۀ قاسمی گنابادی بر پایۀ نسخه‌ای نویافته»، مرتضی چرمگی عمرانی

«ادامۀ بحث ویرایش و دستور زبان»، محمد راسخ مهند

«دریغا تهی از تو ایران زمین»، زهره زرشناس

«یادبود و بزرگداشت دکتر جمشید گیوناشویلی»، فرزین غفوری

«وابستگی معنایی باد و بوی در شعر فارسی»، جمشید گیوناشویلی

سرمقالۀ این شماره از نامۀ فرهنگستان، با عنوان «سی‌سالگی فرهنگستان» و به قلم دکتر غلامعلی حداد عادل است.

برای دسترسی به متن کامل شمارۀ 67 نامۀ فرهنگستان کلیک کنید.