سواد سنگ وقف‌نامۀ بقعۀ شاهچراغ(ع)

میراث مکتوب- «نقش حَجَر: سواد سنگ وقف‌نامۀ بقعۀ شاهچراغ(ع)» عنوان مقاله‌ای از محمدصادق میرزاابوالقاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، است که در شمارۀ 65 مجلۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث به چاپ رسیده است.

در چکیدۀ این مقاله آمده است:

«نقش حجر» عنوان مهم‌ترین سند موجود از وقف‌نامۀ بقعۀ شاهچراغ(ع) است. این وقف‌نامه در رمضان 947ق از سوی امیر محب‌الدین میرزا حبیب‌اللّه بن مرتضی شریفی، جدّ اعلای خاندان شریفی حسینی، صادر شده است و نسخۀ اصل آن در سنگ منقور و بر درگاه شمالی بقعۀ شاهچراغ(ع) نصب بوده است. وقف‌نامۀ نقش حجر اطلاعات مفیدی از موقوفات بقعۀ شاهچراغ(ع) به دست می‌دهد. هم‌چنین نکات شایان توجهی از تحولات معماری این بنای مذهبی در دورۀ صفوی دارد. این وقف‌نامه در دعاوی مربوط به امور موقوفات و تولیت بقعۀ شاهچراغ(ع) تا دورۀ معاصر نیز مورد استناد بوده است.

سنگ وقف‌نامۀ نقش حجر از میان رفته است، اما رونوشت‌های متعددی از وقف نامه در دسترس است. همین رونوشت‌ها مبنای تصحیح و ارائۀ متنی منقّح از این وقف‌نامه در مقالۀ پیش روست. به‌علاوه، محتوای وقف‌نامه با استفاده از شواهد و منابع معتبر تاریخی تحلیل می‌شود و مشخصات سوادها و سجلّات آن حتی‌الامکان معلوم می‌گردد.

برای مطالعۀ متن کامل این مقاله کلیک کنید.