جلد 51 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران»

میراث مکتوب- جلد 51 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» در دو مجلد منتشر شد. جلد اول این فهرست، 199 نسخه خطی فارسی و عربی را در بردارد و جلد دوم این مجموعه از فهرست نسخ خطی به 101 نسخه خطی فارسی و عربی اختصاص دارد که بخشی از گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ایران را معرفی شده است. در تهیه این فهرست، از قواعد استاندارد فهرست‌نویسی برای یکدست‌سازی اطلاعات نسخه‌های خطی استفاده شده و این اطلاعات در دو بخش کتابشناسی و نسخه‌شناسی ارائه شده است.

فهرست‌نویسان نسخه‌های خطی در ایران از سال 1305 شمسی گام در مسیر تدوین فهرست‌ها گذارده‌اند. هر فهرست‌نویس با تکیه بر تجربه و دانش خود در زمینه نسخه‌شناسی و کتاب‌شناسی، به تدوین فهرست خود پرداخته است. به همین دلیل چگونگی و شیوه تدوین در این فهرست‌ها یکسان نیست.

تفضلی‌شادپور مؤلف جلد 51 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» در بخشی از مقدمه کتاب آورده است: فهرست‌های نسخه‌های خطی پایه و اساس منابع آینده است، امید دارم فرهیختگان حوزه خطی با تذکر نکته‌ها و کاستی‌های این فهرست مسیر تصحیح منابع آتی را هموار کنند.

لازم به توضیح است: با انتشار این دو جلد، تعداد منشورات سازمان به 1557 جلد و تعداد فهرست‌های نسخه‌های خطی منتشر شده کتابخانه ملی ایران به 52 جلد رسید.

علا‌قه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به فروشگاه انتشارات سازمان واقع در ساختمان کتابخانه ملی ایران و به صورت غیرحضوری به فروشگاه آنلاین انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به www.bookshop.nlai.ir  مراجعه کنند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانۀ ملی