آینۀ میراث ـ ضمیمۀ 15

ضمیمۀ شمارۀ 15 آینۀ میراث، ویژۀ کتاب، کتاب‌شناسی و اطلاع‌رسانی در حوزه متون؛ دورۀ جدید، ضمیمه شماره 15، سال 1388

دارای مجوز علمی ـ ترویجی به شمارۀ 3/2910/82 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

عنوان: متون طبری

اثر: حبیب برجیان

فهرست مطالب:

سخن سردبیر / 3

دیباجه / 5

میراث مکتوب زبان طبری / 9

شش دوبیتی نویافتۀ طبری / 27

بازیابی زبان طبری از ادبیات کهن / 51

ترجمۀ زیدی قرآن به زبان طبری / 105

کهن‌ترین آثار طبریِ نو: گردآوری آلکساندر خوجکو از ترانه‌های مازندرانی / 165

ترجمۀ فصلی از طوفان البکا: کهنترین نمونۀ نثر طبری نو / 181

روایت طبری از واقعۀ شیخ طبرسی / 195

دو متن طبری از عهد ناصری / 217

بررسی فعل در گویش ولاترو: از متون گردآوردۀ انّ لمبتون / 261

دستور گویش کومِشی اَفتَر: از روی گردآورده‌های صادق کیا و گئورگ مُرگِنشتِرنه / 283

عروسی‌های روستایی در مازندران به روایت سید حسن ساداتی کردخیلی / 295

مازندرانی زبان است یا گویش؟ / 307

چکیدۀ مقالات به زبان انگلیسی

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: جمشید کیان‌فر

مدیر داخلی: ستایش نورانی‌نژاد