جلد 12 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانۀ پیر محمدشاه گجرات

میراث مکتوب- کتابخانه و مرکز پژوهشی حضرت پیر محمدشاه در شهر احمدآباد، گُجرات، هندوستان، از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های هندوستان است که نسخه‌های خطی نفیس و مهمی به زبان‌هایِ عربی، فارسی، اردو، سِندی و ترکی دارد.

پروفسور محی الدین بمبئی والا بیش از 30 سال است که مدیریت این کتابخانه را برعهده دارد. پروفسور دکتر وجیه الدین، مدیر پیشین گروه و استاد بازنشسته فارسی دانشگاه مَهاراجا سایاجی، بَرودا، گُجرات، هندوستان خبر دادند که جلد دوازدهم فهرست نسخه‌های خطی این کتابخانه منتشر شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی از ایشان، مشخصات فهرست‌هایی که تاکنون منتشر شده به قرار زیر است.

1.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد اول از شماره 1 تا 566»، سالِ چاپ: 1992.

2.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد دوم از شماره 567 تا 800»، سالِ چاپ: 1993.

3.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد سوم از 801 تا 1083- همراه با ضمیمه Z 1- Z 39، سالِ چاپ: 1994.

4.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد چهارم از شماره 1084 تا 1300 همراه با ضمیمه از Z 40- Z 118»، سالِ چاپ: 1994.

* «نمایه عنوانِ فهرست نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو- جلد اول تا چهارم»، سالِ چاپ: 2003

5.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد پنجم از شماره 1301 تا 1600»، سالِ چاپ: 1995.

6.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد ششم از شماره 1601 تا 2000». سالِ چاپ: 1999.

7.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد هفتم از شماره 2001 تا 2186». سالِ چاپ: 2003-2004.

8.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد هشتم از شماره 2187 تا 2315».  سالِ چاپ: 2005-2006.

9.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد نهم از شماره 2316 تا 2401»، سالِ چاپ:2006-2007.

10. «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد دهم از شماره 2402 تا 2495»، سالِ چاپ: 2009-2010.

11. «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد یازدهم از شماره 2496 تا 2645»، سالِ چاپ: 2015.

12. «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد دوازدهم از شماره 2646 تا 2806»، سالِ چاپ: 2018.

پی نوشت

برخی از شماره های این فهرست ها در سایت ریخته به طور آنلاین قابل مطالعه است. برای دسترسیِ آن‌لاین به فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ چاپ شده در هندوستان و پاکستان بارگذاری شده در سایتِ ریخته اینجا کلیک کنید.

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی