شمارۀ 26 فصلنامۀ «حکمت اسلامی»

میراث مکتوب- بیست و ششمین شمارۀ فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی حکمت اسلامی از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
 
در این شماره ۸ مقاله با موضوعات زیر منتشر شده است:
 
تبیین هیجان از منظر روان‌شناسی و فلسفه اسلامی / مسعود آذربایجانی
 
بازنگری در تعریف و تقسیم معقولات / محمد سربخشی
 
نقّادی واقع‌گرایی شبکه‌ای / ابراهیم دادجو
 
راه‌حلی برای چالش مفهوم‌شناسی عدالت / مهدی شجریان
 
بررسی و تحلیل دیدگاه ملاصدرا در مسأله «ارتباط وجود صمدی خداوند و وجود ممکنات» / محمد مصطفائی
 
علم الهی به اشیا، از دیدگاه حکمت اشراقی و مقایسه آن با حکمت متعالیه به روایت علامه طباطبایی / سیده انسیه موسوی امیری، سید احمد فاضلی
 
اوصاف بدن مثالی در حکمت متعالیه و آموزه‌های دینی / احمد شه گلی
 
ایده «وضع الفاظ برای روح معانی» از منظر اهل معرفت / حسین مظفری