گزارشی نویافته از پیوند رستم با خاندان کیانی

میراث مکتوب- مقالۀ «گزارشی نویافته از پیوند رستم با خاندان کیانی» نوشتۀ رضا غفوری، یکی از مقالات شمارۀ 65 مجلۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث است.

در چکیدۀ این مقاله آمده است: «یکی از موضوعات قابل توجّه در بررسی سرگذشت رستم زال، تعدّد ازدواج‌های‌ اوست که در ایران یا سرزمین‌های بیگانه روی داده است. از جمله گزارش‌های مهم دربارۀ ازدواج رستم، پیوند او با دختری از خانوادۀ پادشاهان کیانی است که در برخی متون تاریخی به اختصار و موجز از آن یاد شده است. در ادب حماسی ایران، از این ازدواج دو روایت جداگانه در دست است: یکی داستان ازدواج رستم با خواهر کی‌قباد که تفصیل آن در بعضی طومارهای نقّالی شاهنامه آمده و دیگری وصلت این قهرمان با خواهر ‌کاووس، که کمتر به آن توجّه شده است. روایت اخیر به دست شاعری ناشناس در دوره‌ای که نمی‌توان تاریخ دقیق سرایش آن را تعیین نمود به نظم درآمده و در یکی از دست‌نویس‌های شاهنامه کتابت شده است.»

در این مقاله نخست گزارش منظوم چگونگی ازدواج رستم با خواهر کی‌کاووس آمده و مؤلف سپس به بررسی و تحلیل آن پرداخته است.

برای مطالعۀ متن کامل مقاله کلیک کنید.