تصویر اژدر (اژدها) و سیمرغ

تصویری که می بینیم مربوط به یکی از نگاره های یک مرقّع (شماره 6074 عربی کتابخانه ملی پاریس) است. این نگاره تصویر اژدر (اژدها) و سیمرغ را نمایش می دهد.