نشست «علامه قزوینی و گفتمان هویت ملی در عصر جدید»

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و سی و چهارمین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه، با همکاری وبینار بهشتی، با موضوع «علامه قزوینی و گفتمان هویت ملی در عصر جدید: تصحیح چهار مقاله عروضی» روز یکشنبه 23 شهریورماه 1399 برگزار شد.

در این نشست خانم دکتر سیما داد، متخصص ادبیات تطبیقی، سخنرانی کرد و مدیریت نشست نیز به عهدۀ بهرام پروین گنابادی بود.