نسخه‌های خطی اسلامی «دانشگاه کلمبیا»

میراث مکتوب- مجله «تقابل‌های فیلولوجی» (Philological Encounters) به زبان انگلیسی سالی دو بار از سوی «انتشارات بریل» در هلند منتشر می‌شود. در سال 2020 ویژه‌نامه‌ای درباره نسخه‌های خطی اسلامی موجود در دانشگاه کلمبیا آمریکا منتشر کرده است با عنوانِ: «نمایان کردن مجموعه پنهان: نسخه‌های خطی جهان اسلام در مجموعه کلمبیا»؛ به کوشش: زینب آذربادگان و محمد صادق انصاری.

فهرست مقاله ها در زیر آمده است:

جلد 5، شماره 3 و 4، سال 2020:

- (مقاله) نمایان کردن مجموعه پنهان: نسخه های خطی جهان اسلام در مجموعه کلمبیا؛ به کوشش: زینب آذربادگان و محمد صادق انصاری

- تاریخ مجموعه نسخه های خطی جهان در کتاب خانه های دانشگاه کلمبیا // KAOUKAB A. CHEBARO- Jane Rodgers Siegel i

- اصل و اصلیت؛ کپی قرآن تاشکند در مجموعه کتاب های نادر کتاب خانه باتلر // Avinoam Shalem

- فیلولوجی ریاضی در رساله در نسخه خطی عربی در دانشگاه کلمبیا // Alexandre Roberts

- حق تالیف و نشر در عصر نسخه های خطی؛ کپی نسخه دانشگاه کلمبیا از خلاصه ای از علوم با واژه نامه ای در حاشیه   // Tunç Şen

- رد و قبول پارادیم کوپرنیک: پیوند هند- ایرانی در پذیرش نجوم مدرن دوره قاجار // Trevor BrabynMohammad Sadegh Ansar

- جام جهانی آشکار: خواندن رساله جغرافیایی فرهاد میرزا «جام جم» به عنوان چاپ سنگی // Zeinab Azarbadegan,

-حرف آخر  // Marwa Elshakr

منبع اصلی

منبع فارسی: پایگاه خبری نسخ خطی