مقاله‌ای از آینۀ میراث، برگزیدۀ نخستین دورۀ «نقد زرین»

میراث مکتوب- در آیین اختتامیۀ نخستین جایزۀ دوسالانۀ عبدالحسین زرین‌کوب با عنوان «نقد زرین» مقالۀ «بازخوانی تعلیقات شفیعی کدکنی بر غزلیات شمس» نوشتۀ رحمان مشتاق‌مهر، که در شمارۀ 60 مجلۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (بهار و تابستان 1396) به چاپ رسیده است، به عنوان یکی از سه مقالۀ برگزیده معرفی شد.

رحمان مشتاق‌مهر، استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و عضو هیئت مدیرۀ بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان است و مقالۀ او همراه با مقالۀ «کلان‏‌ساختار مقامات صوفیان» نوشتۀ داوود پورمظفری و مقالۀ «تحلیل گفتمان انتقادی تلمیح و ایدئولوژی…» نوشتۀ سینا جهان‌دیده، روز چهارشنبه سیزدهم اسفندماه، در اختتامیۀ نخستین جایزۀ دوسالانۀ عبدالحسین زرین‌کوب با عنوان «نقد زرین»، به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

در چکیدۀ مقالۀ رحمان مشتاق‌مهر آمده است:

تصحیح انتقادی استاد فروزانفر از غزلیات شمس در فاصله سال‌های ۱۳۳۶-۱۳۴۴ توسط دانشگاه تهران انتشار یافت. این چاپ، زمینۀ بازخوانی‌های ذوقی و مطالعات عمیق‌تر دربارۀ عرفان و اندیشه و هنر شاعری مولانا را فراهم کرد. نخستین گزیده از غزلیات شمس بر اساس نسخۀ فروزانفر را استاد شفیعی کدکنی در سال ۱۳۵۲ منتشر کرد و با این کار، زمینۀ آشنایی بسیاری را با مولانا فراهم آورد و بسیاری را نه تنها با مولانا، بلکه با ادبیات کلاسیک آشتی داد. شفیعی با اذعان به عظمت کار فروزانفر، تصحیح دیگری از غزلیات را ضروری دانست. در سال ۱۳۸۷ بعد از ۲۶ سال وقتی گزیدۀ مفصل‌تر استاد از غزلیات انتشار یافت، معلوم شد که ایشان از جهت تصحیح نسخه، جز ترجیح چند نسخه بدل و اعمال چند تصحیح قیاسی کاری نکرده‌اند، اما به تصریح خود ایشان، تعلیقات غزل‌ها، حاصل سی‌وپنج سال مطالعۀ مستمر در ادب و عرفان ایرانی و اسلامی است. این مقاله بازخوانی غزل‌ها بر اساس تعلیقات استاد و بیان نکاتی انتقادی و استحسانی و تکمیلی دربارۀ آن‌هاست.

برای دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.