شمارۀ 4 پژوهش‌نامۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی

میراث مکتوب- پژوهش‌نامۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی نشریه‌ای تخصصی است که از سوی گروه پژوهشی یادگار باستان انتشار می‌یابد. این نشریه در سال 1397 موفق به دریافت مجوز به شماره 81974 از وزارت ارشاد شده و به صورت دوفصل‌نامه و غیر برخط منتشر می‌شود.

مقالات شمارۀ 4 این نشریه عبارتند از:

بررسی جدال میان حاکمیت مطلقه و فقه در دوره‌ی ساسانی در پرتو الهیات سیاسی زردشتی/پرهام مهرآرام

پیشینۀ نمایش در ایران با تمرکز بر یسن 29 اوستا و شباهت‌های آن به تعزیه/ سیمین دخت گودرزی

بررسی دو عبارت کنایه آمیز در ایلامیِ هخامنشی/ میلاد عابدی؛ سینا عباسلو

بررسی مفهوم نیایش در کیش مانوی:مطالعه موردی سه نیایش فارسی میانه مانوی/ راحله خردمند

معرفت‌بخشی رؤیا در اندیشه مزدایی/ نادر شکراللهی؛ مرتضی تهامی

زمان زیست زرتشت/ مصطفی سعادت

برای دسترسی به متن مقالات کلیک کنید.