تحلیل ساختار گرافیکی نسخه‌های خطی شیراز در عهد قاجار

میراث مکتوب- كتاب «تحلیل ساختار گرافیکی نسخه‌های خطی شیراز در عهد قاجار» نوشتۀ نگين نصراله‌نژاد از سوی نشر كلك زرين در سال 1399 منتشر شده است.

در اين كتاب تلاش شده است تا در حد امكان به پيشينۀ تاريخی خوشنويسی و كاربرد آن در دورۀ قاجار با نگاهی به جنبۀ زيباشناسی در اين هنر و بررسی نسخ خطی دورۀ قاجار در شيراز به عنوان يكی از مراكز فرهنگی و هنری در اين دوره پرداخته شود.

فصل اول با عنوان دورۀ تاريخی قاجار، به مطالبی چون اصل و نسب سلسله قاجار، ظهور قاجارها در ايران، ‌نگاهی به اوضاع سياسی در عصر قاجار، تأسيس شعبه و مدرسۀ موزيك در ايران، نقاشی قاجار، نگارگران مكتب قاجار، صنعت در دوره قاجاريه، منسوجات و ... پرداخته است.

در فصل بعد به بررسی ساختار گرافيكی نسخ‌خطی دورۀ قاجار پرداخته و تصوير بيش از بيست نسخه خطی آمده است.

اين كتاب در شمارگان 1200 نسخه و به قيمت 79 هزار تومان به بازار كتاب عرضه شده است.