شانزدهمین شمارۀ «فرهنگ‌نویسی»

میراث مکتوب- شانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد.

مطالب به چاپ رسیده در این شماره عبارتند از:

بخش مقالات

«پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسلامی (۴)» / علی‌اشرف صادقی

«بررسی هویت دستوری فعل‌های همکرد و کمکی در فرهنگ فارسی» / سارا شریف‌پور

«معرفی دانشنامۀ قدرخان» / آسیه کازرونی

«معرفی فرهنگ عربی ـ فارسی مشکاة‌ المصابیح» / امین حق‌پرست

«معرفی فرهنگ عربی ـ فارسی مجمع ‌اللغات و الاسماء» / سیده انیس موسوی

بخش پژوهش‌های لغوی

«مقوا، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، کوستن ـ کویستن، کوس ـ گوس، سبیل، بروت» / علی‌اشرف صادقی

«چند کلمه از ذیل فرهنگ‌های فارسی» / سید احمدرضا قائم‌مقامی

«شاد یا ساد، واژه‌ای مبهم در شاهنامه» / رضا غفوری

«هال و هالگاه و گونه‌های آن در متون فارسی» / محمود ندیمی هرندی

«کاربردی متفاوت از واژۀ عجب» / مریم کوشا

«دربارۀ واژۀ داستان در تفسیر ابوالفتوح رازی» / زهرا سادات حاجی‌سیدآقایی

بخش نقد و بررسی

«چند اشکال در لغت فرس» / وحید عیدگاه طرقبه‌ای

«تصحیح برخی تصحیف‌های برهان قاطع و فرهنگ جهانگیری» / سیده نرگس رضایی

«تازه‌های نشر» بخش پایانی این شماره از ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی است.

علاقه‌مندان می‌توانند شانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی فرهنگستان را از اینجا بارگیری کنند.