شمارۀ 67 «آینۀ میراث» منتشر شد

میراث مکتوب- شمارۀ 67 دوفصلنامۀ علمی پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ 18، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1399) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 

فهرست مقالات و مطالب این شمارۀ آینۀ میراث به شرح زیر است:

سخن سردبیر

تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و معرفی شماری از اشعار منسوب به او / محسن شریفی صحی

گناه فریدون (بازشناسی یک روایتِ ایرانی و بررسی علّت زدوده‌شدن آن از متون) / خلیل کهریزی

نسخه‌ای شاهانه کتابت‌شده برای اسکندر بن عمر شیخ: گلچین محفوظ در موزۀ کالوست گلبنکیان، کتابخانۀ دانشگاه استانبول و مؤسسۀ تاریخ پزشکی ولکام / محمدرضا غیاثیان و ایلسه استورکنبوم

تذکرة الأولیاء و البیاض و السّواد / محسن پورمختار

ابوسهل عمر عراقی: ممدوح ناشناختۀ فرخی، وزیر بی‌نشان محمود / سیاوش گودرزی

بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا قرن نهم هجری / الهام اکبری و سعید خودداری نائینی

واژه‌های فارسی مشکول در تفسیر شمارۀ ۱۱۹۳۰ کتابخانۀ مجلس / مهین طهماسبی و تقی پورنامداریان

نقد و بررسی تصحیح رسالۀ «الأصل الأصیلِ» ملارجبعلی تبریزی و معرفی یک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناخته‌شده از آن / مهدی عسگری و محمد سوری

معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی / سهیل یاری گل‌درّه و محمّدابراهیم مالمیر

معرفی و بررسی نسخه‌های خطی «خلد برینِ» واله اصفهانی و نگاهی به دیدگاه تاریخ‌نگارانۀ او / پنگ جین

بررسی اصالت متن «گشایش و رهایش» / شکوفه میبدی

تصحیح و تحقیق رسالۀ «ذکر خفی» اثر علاءالدّولۀ سمنانی / سید صالح پژمان و مجتبی زروانی

بررسی نمونه‌های فهلویات در شعر شاعران تبریز / سعید طرزمی و عبدالله طلوعی آذر

 

علاقه‌مندان می‌توانند در سامانۀ مجله آینۀ میراث متن کامل مقالات این شماره را دریافت کنند.

صاحب امتیاز: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجدالدین کیوانی

مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک