شمارۀ 99 فصلنامۀ «میراث شهاب»

میراث مکتوب- شمارۀ 99 فصلنامۀ «میراث شهاب» مجلۀ تخصصی کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (ره ) (گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی) در حوزۀ کتابشناسی و نسخه‌شناسی منتشر شد.

مطالب این شماره از میراث شهاب به شرح زیر است:

ملاحظات و تصحیحات / محمدکاظم رحمتی

اسرار دماوندیه / علی صدرایی خویی

فهرست دست‌نوشته‌های استاد علی خاقانی / امرالله شجاعی

سنجه کتاب (بخش هشتم) / علی‌اکبر صفری

ریاض الفتیان (گزیده) بر پایه نسخه کهن آیت‌الله مرعشی / ابن حسام هروی (قرن هشتم)؛ به کوشش محمدعلی عیوضی

ترجمه عربی و انگلیسی چکیده مقالات

میراث شهاب فصلنامه‌ای تخصصی وابسته به کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی است که با مدیرمسئولی سیدمحمود مرعشی نجفی و سردبیری محمود طیار مراغی منتشر می‌شود.