«سلسله گفتگوهای جهانی ایران‌شناسی» برگزار می‌شود

میراث مکتوب- در آستانه ورود به قرن پانزدهم شمسی و تحول چهار دهه جریان ایرانشناسی، این جریان را از یک نگاه بیرونی در حوزه مطالعات و تحقیقات ایران‌پژوهی به نگاهی درون فرهنگی سوق داده و آماده پذیرش نگاهی نوین به جریان مطالعات ایرانشناسی کرده است.

بنیاد ایرانشناسی نیز «سلسله گفتگوهای ایرانشناسی در سده پانزدهم با موضوع ایران اسلامی و تمدن‌سازی نوین جهانی» را با نگرشی علمی- تحلیلی، با حضور استادان برجسته ایرانشناس داخلی و ایرانشناسان برتر خارجی در عرصه مطالعات ایران‌پژوهی، برگزار می‌کند.
نخستین برنامه آن همزمان با روز ملی ایرانشناسی، سی‌اُم اردیبهشت‌ماه، برگزار خواهد شد و با برپایی این سلسله نشست‌ها به بزرگداشت این روز و ایرانشناسان شهیر داخلی و خارجی پرداخته می‌شود.

«سلسله گفتگوهای ایرانشناسی در سده پانزدهم با موضوع ایران اسلامی و تمدن‌سازی نوین جهانی» در هشت محور اصلی و با محوریت ایران اسلامی و نقش تمدن ساز ایرانیان برگزار خواهد شد. نقش فرهنگ ایرانی- اسلامی در تمدن‌سازی نوین جهانی، نقش زبان فارسی در تمدن‌سازی نوین جهانی، نقش جغرافیای ایران فرهنگی در تمدن‌سازی نوین جهان، نقش ادیان،‌ مذاهب و دیانت ایرانیان در تمدن‌سازی نوین جهان، نقش مفاخر و مشاهیر ایرانی در تمدن‌سازی نوین جهانی، نقش هنر و معماری ایرانی در تمدن‌سازی نوین جهانی، نقش علوم و دانشمندان ایرانی در تمدن‌سازی نوین جهانی و نقش پیوندهای مشترک ایران و اسلام در تمدن‌سازی نوین جهانی محورهای همایش را شامل می‌شود که هر کدام دربرگیرنده زیرشاخه‌هایی است که به شرح زیر است:
 
• نقش فرهنگ ایران در تمدن‌سازی جهانی
چیستی تمدن ایرانی
نقش کارکرد تمدنی زبان‌های ایرانی
نقش تمدنی شعر و ادب فارسی در دیگر فرهنگ‌های جهانی
عناصر دخیله فرهنگ اسلام در تمدن ایرانی
نقش ایرانیان در وحدت تمدنی جهان اسلام
تاثیر فرهنگ و تمدن ایران در فرهنگ‌های جهانی
پدیده تاریخی تهاجم فرهنگی تمدنی بیگانگان به فرهنگ و تمدن ایرانی
تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم‌انداز آینده
 
• نقش جغرافیای ایران فرهنگی در تمدن‌سازی جهانی
جغرافیای تمدنی ایران پیش از اسلام
جغرافیای تفکرتمدنی ایرانیان در قبل از اسلام
جغرافیای فکر فلسفی تمدن ساز ایرانی در دوران قبل از اسلام
جغرافیای اندیشه‌های تمدن ساز تشیع در ایران اسلامی
جغرافیای اقوام و مردم تمدن‌ساز ایران
جغرافیای نفوذ انقلاب اسلامی ایران در دیگر تمدن‌های جهانی
جغرافیای افکار مستعد در دریافت پیام ایران و اسلام
تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم انداز آینده
 
• نقش مفاخر و مشاهیر ایرانی در تمدن‌سازی جهانی
فردوسی الگوی حماسه سرائی جهان
نظامی گنجوی ، پیکرنامه نویس
ابوعلی سینا
مولوی
حافظ
سعدی
سنائی
تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم انداز آینده
 
• نقش علوم و دانشمندان ایرانی در تمدن‌سازی جهانی
علم سیاست و جایگاه رهبری سیاسی در تمدن ایرانی اسلامی
اندیشه فلسفی و حکمت خسروانی وتاثیر آن در تمدن ایرانی اسلامی
دانش تفسیر و معنی‌شناسی در تمدن ایرانی اسلامی
نقش و جایگاه ایرانیان در منظومه علمی جهان
پیش گامی ایرانیان در علم شیمی ، نجوم و اختر شناسی
نهضت فرهنگ نویسی ایرانیان
دانش پزشکی و مکتب طب ایرانی
تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم اندازآینده
 
• نقش ادیان، مذاهب و دیانت ایرانیان در تمدن‌سازی جهانی
عناصر وحیانی در اندیشه‌های الهی ایرانیان
تاثیر اندیشه‌های دینی ایرانیان بر فرهنگ دینی تمدن شرق
نقش عرفان و تصوف ایرانی دراندیشه‌های دینی تمدنی
جریان مسیونری ومبلغان دینی در رویاروئی با دینداری ایرانیان
نقش پیام‌آوران و رهبران دینی از زردشت تا امام خمینی (ره) در تمدن ایرانی
گفتگوهای بینا دینی در تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی
نقش ادیان و اقلیت‌های دینی در فرهنگ و تمدن ایرانی
تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم انداز آینده
 
• نقش هنر و معماری ایرانی در تمدن‌سازی جهانی
هنردینی در ساختار معماری ایران وجهان
فلسفه هنر در ایران پیش از اسلام
تاثیر هنر موسیقی ونغمه سرایی ایرانی در فرهنگ موسیقی جهان
تاثیر هنر ایرانی بر ساختار هنر جهان
فرهنگ و هنر در سازمان و ساختار معماری بازارهای ایران
نقش فرهنگ و هنر اسلامی در تعالی هنر ایرانی
تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم اندازآینده
 
• نقش پیوندهای مشترک ایران و اسلام در تمدن‌سازی جهانی
ایرانیان و تمدن ایرانی در دیدگاه های اسلامی
نقش آموزه ها و تعالیم قرآنی در غنای تمدن ایرانی
نقش اسلام در تحول وتغییر درون مایه ای تمدن ایرانی
نقش اندیشمندان و متفکران ایرانی در توسعه اندیشه های اسلامی
نقش دانشمندان ایرانی در توسعه علوم اسلامی
نقش تفکر شیعی در ساختار و سازمان تمدن ایرانی
نقش دانشمندان ایرانی در غنای فرهنگ عربی
تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم اندازآینده
 
• نقش زبان فارسی در تمدن‌سازی جهانی
ویژگی‌های تمدنی زبان فارسی
تحلیل و ارائه راهکارهای سازنده در چشم انداز آینده