شمارۀ 14 «کارنامه تاریخ»

میراث مکتوب- چهاردهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «کارنامۀ تاریخ» از سوی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

در این شماره مقالاتی با عنوان‌های «بررسی کنش‌های سیاسی طاهر بن حسین در روند قدرت‌گیری و تاسیس سلسله طاهریان»، «جایگاه هویت ایرانی در عصر غزنوی»، «کارکرد اشراف پارسی در دربار هخامنشی»، «گونه‌شناسی کتیبه‌های مسجد جامع ساوه با تاکید بر ویژگی‌های ساختاری از منظر جامعه‌شناسی تاریخی»، «تاریخ زنان»، «تداوم و تغییر در اواخر ایران باستان: نگاهی اقتصادی به دوران ساسانیان» و «نگرشی نو بر معماری اصفهان در زمانه شاه عباس» منتشر شده است.
 
شماره چهاردهم دوفصلنامه کارنامه تاریخ به مدیرمسئولی زهرا هاشمی پورحیدری و سردبیری امین داوودی منتشر شده است. همچنین اللهیار خلعتبری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، غلامحسین زرگری‌نژاد، استاد دانشگاه تهران، تورج دریایی، استاد دانشگاه کالیفرنیا، ارواین، کریم سلیمانی دهکردی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، قباد منصوربخت، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، زهیر صیامیان گرجی، آرزو رسولی و محمد حاجی‌تقی، استادیاران دانشگاه شهید بهشتی، اعضای هیئت تحریریه این شماره از این دوفصلنامه معرفی شده‌اند که با صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود.