نهمین شمارۀ «مطالعات آسیای صغیر»

میراث مکتوب- نهمین شمارۀ مجلۀ مطالعات آسیای صغیر، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، به دبیری دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابستۀ فرهنگستان و مدیر گروه مطالعات آسیای صغیر، منتشر شد.

مقالات

«تقریرات درس مثنوی (۵)» / محمدعلی موحد

«نگاره‌های شجاعت‌نامه به مثابۀ تاریخ مصور جنگ‌های ایران و عثمانی در قفقاز (۹۸۶-۹۹۳ق» / نصرالله صالحی

«شهرانگیز در آسیای صغیر و شهرانگیز استانبول از صافی تنها شهرانگیز شناخته‌شدۀ فارسی در آن قلمرو» / مهدی رحیم‌پور و رقیه بایرام‌حقیقی

«بازتاب مهاجرت شعرا، عرفا و علمای خراسانی و ماوراءالنهری به آناتولی با تکیه بر امیر بخاری (در میان قرون هفتم و دهم هجری)» / روح‌الله هادی و سوال گونبال بوزکورت

«جستاری در «مولود» و بررسی جایگاه آن در ادبیات در آسیای صغیر» / میتات چکیجی

«بررسی نقش قلعه و حصار در جنگ‌های دولت صفوی با دولت عثمانی (۹۴۰-۱۰۴۷ق» / سید صاحب برزین و ساسان طهماسبی

«حلیۀ شریفه، تجلی سیمای پیامبر اکرم در هنر خوشنویسی عثمانی» / مهدی قربانی

«تحلیلی بر ویژگی‌های مفهومی و بصری نشان‌های دیوانی دو دولت صفوی و عثمانی» / فرزانه فرخ‌خو، نفیسه زمانی.

معرفی و بررسی

«تصوف: اصول تصوف ابوسعد عبدالملک ابی‌عثمان خرگوشی با نگاه به تهذیب‌الاسرار؛ Burhan-ı Katı; Ölümsüz Klasikler: Kâbusnâme» / سیده زیبا بهروز و فهیمه سیفی

برای دریافت نهمین شمارۀ «ویژه‌نامۀ مطالعات آسیای صغیر» کلیک کنید.