صفحه‌اي از وقفنامه ربع رشيدي

میراث مکتوب- نسخه کتابخانه ملی تبریز. این صفحه حاوی دستخط رشید الدین فضل الله همدانی است.

برای دیدن تصویر کامل، روی عکس کلیک کنید.