اعتدالین

ميراث مكتوب - اعتدالین (عربی، لفظاً: دو اعتدال)،دو لحظه از سال خورشیدی که در آنها از دید ناظر زمینی، مرکز جرم خورشید در مسیر گردش ظاهری خود گرد زمین (دایرۀ فرضی موسوم به دایرة البروج) از صفحۀ معدل النهار (دایرۀ فرضی استوای سماوی یا همان صفحۀ دایرۀ استوای زمین) می‌گذرد.
نقاط متناظر آنها (نقاط تقاطع دوایر دایرة البروج و استوای سماوی) نقطۀ اعتدال نام دارند.

متن كامل مقاله اعتدالين نوشته يونس كرامتي را كه در سايت حلقه كاتبان منتشر شده است اینجا بخوانيد.