شمارۀ 32 فصلنامۀ «تاریخنامه خوارزمی»

میراث مکتوب- شمارۀ 32 فصلنامۀ علمی ـ تخصصی «تاریخنامه خوارزمی» از سوی انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه خوارزمی منتشر شد.

میراث مکتوب- شمارۀ 32 فصلنامۀ علمی ـ تخصصی «تاریخنامه خوارزمی» از سوی انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه خوارزمی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره به شرح زیر است:

تحرکات خوارج در ایران در اوایل دوره عباسی / پریسا افقری

تأویل از دیدگاه حسن محمود کاتب با استناد به قائمیات / رضا حسنی

سید محمد انتظام السلطنه و خوانش چهار سند در ارتباط با ایشان / منصور رشیدی و علی قنبریان

شرق‌شناسی وارونه در اندیشه حسن حنفی / احمد محمود سلامی؛ ترجمۀ سیدمهدی ساداتی‌نژاد و مجید منهاجی

واکاوی نقش سکاها در تاریخ ایران باستان / افسانه گلی

وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی شوشتر به روایت لوریمر در دورۀ قاجار / مسعود ولی عرب و الهام وارسته

فصلنامۀ علمی ـ تخصصی «تاریخنامه خوارزمی» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه خوارزمی، مدیرمسئولی حسین محمدی و سردبیری توحید شریفی منتشر می‌شود.

برای دریافت شمارۀ 32 فصلنامۀ «تاریخنامه خوارزمی» کلیک کنید.