فهرست نسخه هاي عكسي كتابخانه آيت الله حكيم (ره)

ميراث مكتوب - فهرست نسخه هاي عكسي كتابخانه آيت الله حكيم (ره) در نجف اشرف به چاپ رسید.

فهرست نسخه هاي عكسي كتابخانه آيت الله حكيم (ره) در نجف اشرف جلد هاي اول و دوم فهرس المخطوطات المصوره في مكتبه الامام الحكيم العامه به قلم محمد مهدي نجف و باهتمام دارالتراث به چاپ رسيده است .

در اين فهرست 617 نسخه عكسی معرفي شده و در پايان آن نمونه اي از تصاوير نسخه ها درج شده است بازهم چشم انتظار فهرستهاي جديدي از مخطوطات عراق بايد بود.

منبع: ميراث شهاب